Orijinal Araştırma

Bilgisayarlı Tomografi İncelemesinde Kolon Duvar Kalınlığı ve Kolon Kanseri İlişkisi: Retrospektif Çalışma

10.4274/jarem.galenos.2021.3822

  • Önder Karabay
  • Nadir Adnan Hacım
  • Mert Gençtürk

Gönderim Tarihi: 01.10.2020 Kabul Tarihi: 19.01.2021 J Acad Res Med 2021;11(1):46-50

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, batın bilgisayarlı tomografi (BT) ile saptanan artan kolon duvar kalınlığı (KDKA) saptanan hastaların kolonoskopik bulgularını araştırmak ve nötrofil lenfosit oranı (NLO), trombosit lenfosit oranı (PLO) ve ortalama trombosit hacmi (MPV) kullanımının maligniteyi öngörmede kolon duvar kalınlığının etkinliğini belirlemektir.

Yöntemler:

Ocak 2017 ile Ağustos 2019 arasında herhangi bir nedenle abdominal BT yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi. Abdominal BT raporunda KDKA olan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya kolon duvar kalınlığı ölçülebilen ve BT sonrası 1-3 ay içinde kolonoskopi ve biyopsi ile değerlendirilen hastalar dahil edildi. Hemoglobin (hb), albumin, NLO, PLR ve MPV değerleri, kolon duvar kalınlığı ölçümü, kolonoskopi ve biyopsi sonuçları kaydedildi.

Bulgular:

Doksan yedi hastanın BT incelemesinde KDKA bulundu. Malignite grubunda kolon duvar kalınlığı ve pozitif lenf nodu varlığı anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,001). Benzer şekilde hb, NLO, PLR ve MPV değerleri malignite grubunda farklıydı (p<0,001). Alıcı işletim karakteristiği analizine göre 8,5 mm eşik değerin üzerinde belirlenen kolon duvar kalınlığı kolon kanseri açısından anlamlı bulundu (p<0,001).

Sonuç:

Sonuç olarak, daha önce gastrointestinal sistem cerrahisi veya hastalığı öyküsü olmayan hastalarda, insidental saptanan 8,5 mm üzerinde kolon duvar kalınlığı, olası bir kolon kanseri açısından önemli bir bulgu olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kolonoskopi, kolon duvar kalınlığı, bilgisayarlı tomografi, nötrofil lenfosit oranı, trombosit lenfosit oranı

Tam Metin (İngilizce)