Orijinal Araştırma

Endometrial Karsinomlarda INI1 ve E-kadherin Ekspresyon Kaybının Önemi Var Mı?

10.4274/jarem.galenos.2021.3974

  • Sevil Karabağ

Gönderim Tarihi: 19.11.2020 Kabul Tarihi: 18.01.2021 J Acad Res Med 2021;11(1):32-37

Amaç:

Endometriyal karsinomlar (EK), morfoloji, klinik seyir, tedaviye yanıt ve prognoz açısından oldukça heterojen malignitelerdir. Bu çalışmada, düşük ve yüksek dereceli EK histolojik tipleri arasındaki patogenez ve prognozdaki farklılıklara ışık tutabilecek mekanizmaları aydınlatmak için tip 1 ve 2 EK’de INI1(SWI/SNF ailesi üyesi) ve E-kaderin ekspresyon kaybını araştırmayı amaçlamaktadır.

Yöntemler:

EK tanısıyla histerektomi yapılan 72 hastaya ait tümör dokularına INI1 ve E-kaderin immünohistokimya (IHK) boyamaları uygulandı. Düşük ve yüksek dereceli EK’li hastalar arasında INI1 ve E-kaderin ekspresyon kaybı karşılaştırıldı.

Bulgular:

Yetmiş iki hastanın 63’ü tip 1 (endometrioid) tümör ve 9’u tip 2 (endometrioid olmayan) karsinom tipindeydi. IHK boyama, sekiz olguda INI1 ekspresyonunda kayıp olduğunu gösterdi. Bu olguların üçü seröz karsinom iken, üçü villoglandüler paternli endometrioid karsinom ve ikisi grade 3 endometrioid karsinomdu. Düşük dereceli (G1-G2) ve yüksek dereceli (G3 endometrioid karsinom ve endometrioid-olmayan karsinomlar) tümörler arasında INI1 ekspresyon kaybı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0,004). E-kadherin kaybı yalnızca dediferansiye karsinom tanılı bir olguda gözlendi.

Sonuç:

Yüksek dereceli EK’ler, düşük dereceliler ile karşılaştırıldığında INI1 ekspresyonunda anlamlı ölçüde kayıp gözlendi. Bu bulgu, INI1 kaybının, literatürde diğer tümörler için bildirilen olgularda olduğu gibi, EK’lerde kötü prognostik faktör olduğunu doğrulamakta ve yüksek dereceli EK’de görülen farklı patogeneze ışık tutmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla çalışmamız farklı EK tiplerinde INI1 kaybını araştıran ilk sistematik çalışmadır. Sonuçlarımız, SWI/SNF kromatin yeniden şekillenme kompleksinin, yüksek dereceli EK ve villoglandüler paternli tip 1 endometrioid karsinomun patogenezinde rol oynadığını desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Endometriyal karsinom, INI1, E-kaderin

Tam Metin (İngilizce)