Orijinal Araştırma

Koronavirüs Hastalığı-2019 Hastalarında Toraks Bilgisayarlı Tomografi Skoru Enflamatuvar Belirteçleri ve Hastalığın Şiddetini Yansıtabilir Mi?

10.4274/jarem.galenos.2021.3803

  • Yasemin Kayadibi
  • Neşe Uçar
  • Mehmet Fatih Kaya
  • Okan Gürkan
  • Yeşim Namdar Akan
  • Berna Demirok

Gönderim Tarihi: 01.10.2020 Kabul Tarihi: 16.02.2021 J Acad Res Med 2021;11(1):62-68

Amaç:

Bizim bu çalışmadaki amacımız koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) hastalarında toraks bilgisayarlı tomografi (BT) skoru ile enflamatuvar belirteçler arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

Yöntemler:

Çalışmamıza 20 Mart ve 30 Mayıs 2020 tarihleri arasında polimeraz zincir reaksiyon testi ve BT bulguları ile COVID-19 pozitif olduğu doğrulanan 259 hasta dahil edildi. Hastalar klinik durumlarına göre kritik ve orta olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların BT bulguları, tam kan sayımı ve C-reaktif protein (CRP) değerleri istatistiksel olarak analiz edildi. Orta ve kritik grup ayrımında BT skoru, beyaz küre sayısı, nötrofil/lenfosit oranı (NLO) ve CRP için ayrı ayrı alıcı işletim karakteristiği (ROC) eğrileri çizildi.

Bulgular:

İki grup arasındaki karşılaştırmada BT skoru (p<0,001), nötrofil sayıları (p<0,001), NLR (p<0,001) ve CRP değerleri (p<0,001) kritik grupta anlamlı olarak yüksek iken lenfosit sayısı (p<0,001) ve hemoglobin değerleri (p=0,003) anlamlı olarak düşüktü. ROC eğrisi analizinde orta ve kritik grubu ayırt etmek için cut-off değeri 6,5 olarak alındığında BT skorunun duyarlılığı 0,86, özgüllük 0,809, eğri altındaki alan 0,899 ve doğruluğu 0,81 olarak hesaplandı.

Sonuç:

BT skoru ile prognotik bir belirteç olan NLO arasında korelasyon mevcuttur. COVID-19 pnömonisinde erken tedavi planlaması açısından hastaların kritik ve moderate hasta gruplarının ayrımının yapılması hasta prognozunda oldukça önemlidir. Bu ayrımı yapmada ve prognozunun belirlenmesinde, hasta klinik bulguları ve enflamatuvar belirteçlerinin yanı sıra radyolojik görüntüleme de oldukça etkin bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Toraks bilgisayarlı tomografi, COVID-19, nötrofil/lenfosit oranı, BT skoru

Tam Metin (İngilizce)