Orijinal Araştırma

Nodül Takibinde Hedefe Yönelik Bilgisayarlı Akciğer Tomografisi Uygulanabilir Mi?

10.4274/jarem.galenos.2021.85057

  • Terman Gümüş
  • Gökhan Uçar

Gönderim Tarihi: 14.02.2021 Kabul Tarihi: 20.03.2021 J Acad Res Med 2021;11(1):97-101

Amaç:

Lezyona yönelik bilgisayarlı tomografi (BT) uygulamasında amaç, sadece nodül görülen akciğer alanlarının taranması ile hastanın maruz kaldığı radyasyon dozunu azaltmaktır. Ancak literatürde bu konuda yeterli çalışma olmaması nedeniyle, taranmayan akciğer alanlarında yeni nodül gelişme sıklığı ve riski bilinmemektedir. Amacımız Fleischner kriterlerine göre nodül ya da nodülleri takip edilen hastalarda yeni nodül sıklığı ve öneminin belirlenmesidir.

Yöntemler:

Yüz on yedi hasta (54 kadın, 63 erkek; ortalama yaşları 55±14) ve 265 nodül çalışma grubunu oluşturmaktadır. Arşiv taramasında en az bir nodülü olup, 6 ay ve daha uzun süre BT ile takip edilen hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Kalsifiye nodülleri ya da bilinen maligniteleri olan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır.

Bulgular:

Ortalama takip süresi 22 ay (aralık: 6-80 ay), hasta başına medyan BT sayısı 2 (aralık 1-5). Takip sırasında 117 hastanın sadece yedisinde (%6) yeni nodül gelişmiştir. Bu 7 hastanın 5’inde nodüller ya kaybolmuş ya da küçülmüştür.

Sonuç:

Tomografi ile nodül takibi yapılan hastaların yeni nodül geliştirme sıklığı düşüktür. Bu bulgu, nodül takibinde lezyona yönelik BT’nin kullanılabilirliğini desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer nodülleri takibi, akciğer BT, lezyona yönelik bilgisayarlı tomografi, düşük doz BT

Tam Metin (İngilizce)