Orijinal Araştırma

Perkütan Nefrolititomi Sonrası Hastaneye Planlanmamış Tekrar Başvurunun Risk Faktörleri

10.4274/jarem.galenos.2021.3915

  • Yavuz Onur Danacıoğlu
  • Deniz Noyan Özlü
  • Fatih Akkaş
  • Mustafa Gürkan Yenice
  • Ali İhsan Taşçı

Gönderim Tarihi: 07.11.2020 Kabul Tarihi: 24.02.2021 J Acad Res Med 2021;11(1):69-74

Amaç:

Perkütan nefrolitotomi (PNL), 2 cm’den büyük kompleks böbrek taşlarında günümüzde ilk tedavi seçeneği olarak önerilmektedir. Güvenli ve etkili bir tedavi olmasına rağmen, PNL komplikasyonları nedeniyle acil servis başvuruları ve hastaneye yatışlar gerçekleşebilmektedir. Bu çalışmada, PNL sonrası hastaneye planlanmamış tekrar başvuruya neden olabilecek hastayla ilişkili bağımsız risk faktörlerini incelemeyi amaçladık.

Yöntemler:

Ocak 2015 ve Aralık 2019 tarihleri arasında, kliniğimize üst üriner sistemde kalkül nedenli başvuran ve konvansiyonel PNL operasyonu uygulanan hastaların verileri retrospektif incelendi. Hastaların hastaneye tekrar başvurması, taburculuk sonrası 30 gün içerisinde planlanmamış yeniden hastaneye yatış olarak tanımlandı. Hastalar iki gruba ayrıldı: Hastaneye tekrar başvuran hastalar (grup A) ve tekrar başvurmayan hastalar (grup B). Operasyon sonrası komplikasyon skorlaması Clavien-Dindo sınıflamasına göre yapıldı. PNL sonrası yeniden kabulde bağımsız prognostik risk faktörlerini değerlendirmek için çok değişkenli lojistik regresyon analizi kullanıldı.

Bulgular:

Toplam 390 hasta çalışmaya dahil edildi. Post-operatif dönemde hastaların 24’ü (%6,1) kliniğimize tekrar başvuruda bulundu. Cinsiyet, yaş, beden kitle indeksi ve taş hacminin, her iki grup arasında istatistiksel olarak benzer olduğu görüldü. Çok değişkenli analize göre, Clavien 3a ve 3b komplikasyon varlığı, post-operatif kan transfüzyonu, preoperatif hidronefroz varlığı, Amerikan Anesteziyologlar Derneği skoru ve düşük taş dansitesi varlığının (<859 Hounsfield ünitesi), yeniden başvuru açısından anlamlı bağımsız risk faktörleri olduğu belirlendi.

Sonuç:

Preoperatif risk faktörlerini belirlemek hastaneye tekrar başvuru oranlarını azaltarak sağlık sistemi üzerinde oluşabilecek potansiyel yüklerin azaltılmasını ve hasta konforunun artmasını sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Perkütan nefrolitotomi, hastanın yeniden başvurusu, risk faktörleri

Tam Metin (İngilizce)