Olgu Sunumu

T-Hücreli Lenfomanın İzole Brakial Pleksus Nörolenfomatozisi Olarak Relapsı: Olgu Sunumu

10.4274/jarem.galenos.2020.3640

  • Kenan Kıbıcı
  • Berrin Erok
  • Ali Önder Atça
  • Gülçin Yeğen

Gönderim Tarihi: 29.07.2020 Kabul Tarihi: 22.12.2020 J Acad Res Med 2021;11(1):117-119

Nörolenfomatoz (NL) periferik sinir sisteminin neoplastik endonöral invasyonudur. Nadir ve zorlayıcı bir tanıdır ancak, özellikle hematolojik malignite öyküsü bulunan hastalarda periferik nöropatinin ayırıcı tanısında düşünülmelidir. Magnetik rezonans (MR) nörografi özellikle pozitron emisyon tomografisi-bilgisayarlı tomografi (PET/BT) ile beraber kullanıldığında tanıda çok yararlıdır. Arada kalınan olgularda fayda riskten ağır bastığında sinir biyopsisi tanıda düşünülebilir. Bizde, T-lenfoblastik lenfomada tam remisyonda olan, başlangıçta ulnar tuzak nöropatisini düşündüren bulgularla prezente olan 30 yaşındaki erkek hastamızı sunmayı amaçladık. Ancak, elektrodiagnostik çalışmalarda aksonal kaybın eşlik ettiği brakial pleksopatinin gösterilmesi üzerine brakial pleksusa yönelik yapılan MR nörografide sağ brakial pleksusta patolojik kontrastlanma ve bu alanda PET/BT’de patolojik florodeoksiglukoz (FDG) tutulumu izlendi. Terminal deoksinükleotidil transferaz, CD3 ve CD10 için pozitif olan yaygın blastik hücre infiltrasyonları gösterilerek T-hücreli lenfoma relapsı ile oluşan NL tanısı insizyonel biyopsi ile konuldu. Radyoterapi ve sistemik kemoterapi tekrar başlandı ve hastanın bulgularında patolojik FDG tutulumunda gerileme ile beraber iyileşme oldu.

Anahtar Kelimeler: Nörolenfomatozis, T-hücreli lenfoblastik lenfoma, brakial pleksopati

Tam Metin (İngilizce)