Orijinal Araştırma

Varfarin Kullanan Evde Bakım Hastalarında Oral Antikoagülan Kullanım Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

10.4274/jarem.galenos.2021.3732

  • Samet Akgün
  • Sibel Tunç Karaman
  • Sonay Özdemir
  • Okcan Basat

Gönderim Tarihi: 07.09.2020 Kabul Tarihi: 19.01.2021 J Acad Res Med 2021;11(1):38-45

Amaç:

Varfarin; tromboembolik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde en sık kullanılan oral antikoagülandır. Ancak tedavi yönetiminin zorluğu; tedaviye uyumu ve hasta memnuniyetini olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada; varfarin kullanan evde bakım hastalarının ilaç kullanımına bağlı memnuniyetini ölçmek ve memnuniyet düzeylerini etkileyen faktörleri saptamak amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu çalışma; tanımlayıcı nitelikte olup Mayıs 2017-Kasım 2017 tarihleri arasında üçüncü basamak bir hastanenin evde sağlık hizmetleri birimine kayıtlı hastalardan varfarin kullananlar ile yapıldı. Hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri sorgulandı. İlaç kullanımına bağlı memnuniyeti değerlendirmek için Duke Antikoagülan Memnuniyet Ölçeği (DAMÖ) uygulandı.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 97 hastanın yaşları 19 ila 92 arasında değişmekte olup %71,1’i (n=69) kadın idi. %41,2’si (n=40) varfarin kullanırken kanama yaşamış idi. Hastaların DAMÖ puan ortalaması 57,67±14,56; kısıtlılıklar alt boyut ortalaması 20,46±5,89, yükler ve zorluklar alt boyut ortalaması 21,54±7,46, olumlu etkiler alt boyut ortalaması 15,67±4,87 saptandı. Hastaların ek kronik hastalık sayısı ve varfarin kullanırken kanama geçirme öykülerinin olmasının DAMÖ toplam puanı ve bazı alt ölçek puanlarına anlamlı düzeyde etki ettiği (toplam puan için p=0,046; p<0,001, sırasıyla) ve memnuniyeti azalttığı saptandı.

Sonuç:

Bu çalışmada; evde bakım hizmeti alan hastalarda varfarin kullanım memnuniyetinin kötü olmadığı ancak daha önce kanama geçirme öyküsü olması ve ek kronik hastalık sayısının tedavi memnuniyetini olumsuz etkilediği saptandı. Hastaların gereksinimlerine göre belirlenmiş danışmanlık girişimleri planlandığı takdirde memnuniyet düzeyinin artırılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antikoagülan, evde sağlık hizmetleri, hasta memnuniyeti, varfarin

Tam Metin (İngilizce)