ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Servikal İnterververtebral Disk Morfolojisinin Manyetik Rezonans Görüntüleme ile İncelenmesi
1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye  
JAREM ; : -
DOI: 10.5152/jarem.2017.1358
Anahtar Kelimeler: Servikal disk, morfoloji, seviye, magnetik rezonans görüntüleme
Özet

Amaç: Boyun ağrısı olan hastaların servikal intervertebral disk morfolojileri ve olası değişikliklerinin seviyelere göre dağılımının servikal spinal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile incelenmesi amaçlandı.

 

Yöntemler: 2003 yılında boyun ağrısı nedeni ile başvuran 67 hastanın servikal intervertebral disklerinin MRG ile sagittal ve aksiyel planda retrospektif olarak incelendi.

 

Bulgular: Manyetik rezonans görüntüleme incelemesi neticesinde 173 seviyede anulus fıbrosus’da defekt saptandı. Bunlardan 89’u bulging şeklinde iken 84 seviyede herniasyon saptandı. Bu herniasyonlardan 57’si protruzyon, 27’si ekstruzyon şeklinde idi. Hernilerin seviye dağılımında ise yoğunluk C5-6 seviyesi 30 (%36) ve C6-7’de 22 (%26) idi. Hastaların yaşları 22 ile 73 arasında olup yaş ortalaması 43 idi.

 

 

Sonuç: Boyun ağrısı olan hastalarda servikal intervertebral disk morfolojisindeki değişikliklerin ve seviyelerinin MRG ile doğru bir şekilde yapılması uygun medikal ve özellikle de cerrahi tedaviyi uygulamada anatomik komşuluklarıyla birlikte önem taşımaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 14.12.2018