Orijinal Araştırma

Akut Koroner Sendromu Bulunan Obez Türk Hastalarda Leptin, Rezistin ve PPAR-Gama Gen Varyantlarının Etkileri

10.4274/jarem.galenos.2020.2931

  • Akif Arat
  • Ümit Yılmaz
  • Nesibe Yılmaz
  • Osman Fazlıoğulları
  • Faruk Çelik
  • Cem Başaran
  • Ümit Zeybek

Gönderim Tarihi: 02.05.2019 Kabul Tarihi: 27.05.2020 J Acad Res Med 2020;10(2):166-174

Amaç:

Obezite ve akut koroner sendrom (AKS) son yılların yaygın sağlık problemlerindendir. AKS ve obezitenin genetik altyapısı ile ilgili bir çok aday gen bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk popülasyonundaki AKS’li obez hastalarda Leptin glutamin-arginin substitution (Gln223Arg), Rezistin -420 Sitozin/Guanin (C/G) ve proliferatör ile aktive edilen reseptör gama (PPAR-γ) prolin-alanin substitution (Pro12Ala) polimorfizmlerinin etkilerini incelemektir.

Yöntemler:

Çalışmaya AKS tanısı konmuş 50 obez hasta ve 42 sağlıklı kontrol dahil edilmiştir. Polimorfizmler polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon parça uzunluk polimorfizmi (PZR-RFLP) ve agaroz jel elektroforezi metotları kullanılarak analiz edildi.

Bulgular:

PPAR-γ Pro12Ala polimorfizmi için Pro/Ala (p=0,001) genotipi taşıma oranı hasta grubunda kontrol grubuna göre, Proline/Proline (Pro/Pro) genotipi (p=0,001) taşıma oranı ise hasta grubuna oranla kontrol grubunda anlamlı düzeyde daha yüksektir. Rezistin -420 C/G polimorfizminin GC genotip (p=0,045) dağılımı ise hasta grubu ile kıyaslandığında kontrol grubunda anlamlı olarak yüksek bulundu.

Sonuç:

Çalışmamız, obez bireylerde AKS için PPAR-γ Pro12Ala polimorfizminin Pro/Ala genotipinin bir risk faktörü, Rezistin -420 C/G polimorfizminin GC genotipinin ve PPAR-γ Pro12Ala polimorfizminin Pro/Pro genotipinin ise koruyucu bir faktör olabileceğine dair yeni bulgular sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, leptin, resistin, PPAR-γ, gen polimorfizmi, PCR-RFLP

Tam Metin (İngilizce)