Orijinal Araştırma

Diz Osteoartritinde Kısa Dalga Diatermi, Ultrason ve TENS’nin Ağrı ve Fiziksel Fonksiyon Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırılması

10.4274/jarem.galenos.2020.3667

  • Betül Başar
  • Belgin Erhan

Gönderim Tarihi: 04.08.2020 Kabul Tarihi: 07.12.2020 J Acad Res Med 2020;10(3):288-293

Amaç:

Kısa dalga diatermi (KKD), ultrason (US) ve Transkutanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu (TENS) tedavide yaygın olarak kullanılan fizik tedavi ajanlarıdır. Çalışmamızın amacı bilateral diz osteoartriti (OA) olan kadınlarda bu fizik tedavi ajanlarının terapötik etkilerini karşılaştırmaktır.

Yöntemler:

Çalışmaya KKD (grup 1), US (grup 2) ve TENS (grup 3) tedavisi alan 45-65 yaşları arasında diz OA tanısı alan 60 kadın dahil edildi. Her grupta eşit sayıda hasta vardı. Bu hastalarda Kellgren-Lawrence sınıflamasına göre evre 2 ve 3 diz OA tanısı mevcuttu. Tedavi öncesi, tedavi sonrası ve 1. ay kontrollerde vizüyel analog skala (VAS), Western Ontorio vs Mc Master Universities Osteoartritis Index (WOMAC) ve fiziksel fonksiyon testlerine göre değerlendirmeler yapıldı.

Bulgular:

Gruplar arasında yaş, boy, kilo, vücut kitle indeksi, ağrı süresi ve OA’nın radyolojik evrelemesi açısından anlamlı fark yoktu. Her üç fizik tedavi ajanın da fiziksel fonksiyonlar üzerine etkili olduğu bulundu. Tedavi sonrası ve 1 aylık kontrollerde VAS ve WOMAC sonuçları açısından tedavi öncesine göre daha iyi sonuçlar elde edildi. Bununla birlikte, her üç fizik tedavi ajanının sonuçları karşılaştırıldığında TENS’nin ağrı tedavisi açısından daha etkili olduğu belirlendi. Gruplar arasında fiziksel fonksiyonlar açısından anlamlı bir fark olmamasına ragmen SWD’nin tekrarlı otur-kalk testi ve yirmi metre yürüme testleri açısından daha etkili olduğu ve US’nin düz çizgi yürüme testi açısından daha etkili olduğu bulundu.

Sonuç:

Fizik tedavi ajanlarının fiziksel fonksiyonlar üzerinde etkili olduğu tespit edildi. Ek olarak, TENS’nin ağrı üzerinde daha etkili olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Kısa dalga diyatermi, ultrason, TENS, ağrı, fiziksel fonksiyonlar

Tam Metin (İngilizce)