Özgün Araştırma

Hipertansif Metabolik Sendromlu Hastalarda Karotis İntima-Media Kalınlığı ve Proteinüri İlişkisi

10.5152/jarem.2014.572

  • Yavuz Ayar
  • Hande Atalay
  • Banu Böyük
  • Emel Işıktaş Sayılar
  • Ahmet Bilgehan Şahin
  • Muhammet Rıdvan Gömleksiz
  • Rıza Karaduman
  • Aslan Çelebi

Gönderim Tarihi: 27.10.2014 Kabul Tarihi: 10.11.2014 J Acad Res Med 2014;4(3):115-120

Amaç:

Kliniğimize başvuran metabolik sendromlu hastalarda aterosklerozun ve böbrek yetmezliğinin erken bulgularından olan karotis intima-media kalınlığı ve proteinüri ilişkisi değerlendirildi.

Yöntemler:

Çalışmamızda kliniğimize başvuran metabolik sendromlu 40 yaş üstü toplam 63 hasta ve 26 kontrol grubu değerlendirmeye alındı. Her iki grupta karotis intima-media kalınlığı B mod doppler ultrasonografi ile değerlendirilirken, biyokimyasal veriler retrospektif olarak laboratuarlarımızda incelendi.

Bulgular:

Hastaların %61,9’u kadın, %38,1’i erkek toplam 63 kişiden oluşurken, kontrol grubu %61,54 kadın, %38,46 erkek toplam 26 kişiden oluşmaktaydı. Karotis intima- media kalınlığı, glukoz, üre, kreatinin, yüksek dansiteli (HDL) kolesterol, ürik asit, C-reaktif protein (CRP), retinopati (p<0,001), yaş (p=0,017), trigliserit (p=0,022), glomerüler fitrasyon hızı (GFR) (p=0,029), proteinüri (p=0,035), bel çevresi (p=0,006), vücut kitle indeksi (BMI) (p=0,047), tiroid stimulan hormon (TSH) (p=0,013) değerleri metabolik sendromlu hastalarımız lehine anlamlıydı.

Sonuç:

Metabolik sendromlularda karotis intima-media kalınlığı ve proteinüri aterosklerozun habercisi olup, Tip 2 DM, koroner kalp hastalığı ve kronik böbrek yetmezliğinin ön uyaranıdır. (JAREM 2014; 4: 115-20)

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, karotis intima-media kalınlığı, doppler ultrasonografi, proteinüri