Orijinal Araştırma

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Egzersiz Toleransı ile Egzersize Kardiyak Yanıt Ölçütleri ve Serum Belirteçlerinin Karşılaştırılması

10.4274/jarem.galenos.2020.2556

  • Pınar Mutlu
  • N. Arzu Mirici

Gönderim Tarihi: 08.10.2018 Kabul Tarihi: 11.06.2020 J Acad Res Med 2020;10(2):175-179

Amaç:

Bu çalışmada kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan hastalarda kardiyak yanıt ölçütleri ve serum belirteçleri ile hastaların egzersiz performansları arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Yöntemler:

Çalışmaya klinik ve KOAH spirometrik kriterlere göre KOAH tanısı almış, stabil dönemde olan 90 hasta aldık. Hastalara solunum fonksiyon testi, akciğer difüzyon testi ve 6 dakika yürüme testi (6DYT) yapıldı. Modifiye Tıbbi Araştırma Konsey (mMRC) Dispne ölçeği ve St. George Solunum Anketi uygulandı. Ayrıca hastaların boy ve vücut ağırlıkları ölçüldü ve vücut kitle indeksi hesaplandı. Serum pro-brain natriüretik peptid (pro-BNP), tümör nekrosiz faktör-alfa, interlökinler-6 (IL-6), IL-8, transferrin, C-reaktif protein düzeyleri ölçüldü.

Bulgular:

Hastaların egzersiz performansını altı dakika yürüme mesafesi (6DYM) ile değerlendirdik. Egzersiz performansı ile spirometrik değerler, dispne derecesi, yaşam kalitesi ve serum pro-BNP düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptadık. Egzersize kardiyak yanıt ölçütleri açısından değerlendirdiğimizde sistolik basınç farkı ve nabız farkı ile yürüme mesafesi arasında anlamlı bir ilişki bulduk.

Sonuç:

KOAH’de egzersiz performansını belirleyen çok sayıda faktörün birbiriyle ilişkili olduğunu düşünmekteyiz. Bu ilişkinin net ortaya konulması uzun dönemde, gerek hastalığın klinik seyrine, gerekse de tedavisine, bakış açısının değişmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: KOAH, ProBNP, transferin, egzersiz performansı, altı-dakika yürüme testi

Tam Metin (İngilizce)