Orijinal Araştırma

Üçüncü Basamak Bir Merkezin Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatörle İlişkili Pnömoninin Risk Faktörleri ve Klinik-radyolojik Değerlendirmesi

10.4274/jarem.galenos.2021.22931

 • Gürkan Atay
 • Emine Çalışkan
 • Nezahat Gürler
 • Demet Demirkol
 • Ayper Somer

Gönderim Tarihi: 01.06.2021 Kabul Tarihi: 21.10.2021 J Acad Res Med 2021;11(3):262-268

Amaç:

Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP), hastane kaynaklı enfeksiyonun ikinci en yaygın şeklidir. Olası etiyolojik ajanın öngörülmesi ve uygun, dar spektrumlu antibiyotik tedavisinin başlatılması, morbidite ve mortaliteyi azaltmak için çok önemlidir. Klinik ve radyolojik değişkenlerin analizi, klinisyenlerin VİP’nin olağan şüphesini önceden görmelerine yardımcı olabilir.

Yöntemler:

Bu çalışma, Ocak 2011 ile Aralık 2016 arasında üçüncü basamak bir üniversite hastanesinin pediatrik yoğun bakım ünitesinde VİP’nin kliniko-radyolojik özelliklerini değerlendiren retrospektif bir gözlemsel çalışmaydı.

Bulgular:

Çalışma süresi boyunca çocuk yoğun bakım ünitesinde 1.323 hastayı takip ettik. Ortanca yaşı 10 ay olan (1-188) 78 hastada VİP tespit edildi. Hastalar etiyolojik etkenlere göre Gram-pozitif (n=16, %20,5) ve Gram-negatif ilişkili VİP (n=62, 79,5). Radyolojik bulgular arasında peribronşiyal kalınlaşma (n=32, %41,0) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Diffüz interlobüler septal kalınlaşma (n=38, %48,7), yamalı infiltrat (n=54, %69,2), konsolidasyon (n=54, %69,2) ve plevral efüzyon (n=21, %26,9). Konsolidasyon varlığı ve plevral efüzyon, Gram-pozitif ventilatör ilişkili pnömonisi olan hastalarda anlamlı olarak daha yaygındı (p değerleri; 0,004 ve 0,02).

Sonuç:

Hastaların klinik, risk faktörleri ve laboratuvar parametreleriyle birlikte radyolojik olarak değerlendirilmesi VİP’nin olası etkeninin öngörülmesinde fayda sağlayarak, uygun etkene yönelik antibiyoterapinin kısa sürede başlanmasına olanak tanıyabilir.

Anahtar Kelimeler: Ventilatör ilişkili pnömoni, pediatrik bakım, kliniko-radyolojik değerlendirme

Etik Komite Onayı: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’nun (karar no: 772, tarih: 29.05.2018) izni ile gerçekleştirilmiştir.

Hasta Onayı: Bu retrospektif bir olgu kontrol çalışmasıydı, bu nedenle bilgilendirilmiş onam alınmadı.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu ve editörler kurulu dışında olan kişiler tarafından değerlendirilmiştir.

Yazarlık Katkıları: Cerrahi ve Medikal Uygulama - G.A., D.D., A.S.; Konsept - G.A., D.D., A.S.; Dizayn - G.A., N.G.; Veri Toplama veya İşleme - G.A., N.G.; Analiz veya Yorumlama - E.G., D.D., A.S., Literatür Arama - G.A., E.Ç., N.G.; Yazan - G.A., E.Ç.

Çıkar Çatışması: Yazarlar tarafından çıkar çatışması bildirilmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar tarafından finansal destek almadıkları bildirilmiştir.


 1. Kalil AC, Metersky  ML, Klompas M,  Muscedere M, Sweeney AD, Palmer LC et al. Management of adults with hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia. 2016 Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. Clin Infect Dis 2016; 63: 61-50.
 2. Gupta S, Boville BM, Blanton R, Lukasiewicz B, Wincek J, Bai C, et al. A multicentered prospective analysis of diagnosis, risk factors, and outcomes associated with pediatric ventilator-associated pneumonia. Pediatr Crit Care Med 2015; 16: 65-8.
 3. Elward AM, Warren DK, Fraser VJ. Ventilator-associated pneumonia in pediatric intensive care unit patients: risk factors and outcomes. Pediatrics 2002; 109: 758-64.
 4. Beardsley AL, Nitu ME, Cox EG, Benneyworth BD. An evaluation of various ventilator-associated infection criteria in a PICU. Pediatr Crit Care Med 2016; 17: 73-7.
 5. Melsen WG, Rovers MM, Groenwold RH, Bergmans DC, Camus C, Bauer TT, et al. Attributable mortality of ventilator-associated pneumonia: a meta-analysis of individual patient data from randomised prevention studies. Lancet Infect Dis 2013; 13: 665-6.
 6. Muscedere JG, Day A, Heyland DK. Mortality, attributable mortality, and clinical events as end points for clinical trials of ventilator-associated pneumonia and hospital-acquired pneumonia. Clin Infect Dis 2010; 51(Suppl 1): S120-5.
 7. Kollef MH, Hamilton CW, Ernst FR.  Economic impact of ventilator-associated pneumonia in a large matched cohort. Infect Control Hosp Epidemiol 2012; 33: 250-6.
 8. CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-First-Twenty Fourth Informational Supplement. CLSI document M100-S21-S24. Wayne,PA: Clinical and  Laboratory Standards Institute; 2011-2014.
 9. Wayne P. Clinical and Laboratory Standards Institute: Performance standards for antimicrobial susceptibility testing: Twenty-fourth informational supplement. CLSI Document M100-S24 2014; 34: 100-24.
 10. Horan TC, Andrus M, Dudeck MA. CDC/NHSN surveillance definition of health care– associated infection and criteria for specific types of infections in the acute care setting Atlanta, Georgia.  Am J Infect Control 2008; 36: 309-23.
 11. Hansell DM, Bankier AA, MacMahon H, McLoud TC, Müller NL, Remy J, et al. Fleischner Society: glossary of terms for thoracic imaging. Radiology 2008; 246: 697-25.
 12. File TM. Epidemiology, pathogenesis, microbiology, and diagnosis of hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia in adults. Available from: www.uptodate.com Generated: 2018-02-10.
 13. Almuneef M, Memish ZA, Balkhy H, Abutaleb A. A.Ventilator associated pneumonia in a pediatric intensive care unit in Saudi Arabia: a 30 month prospective surveillance. Infect Control Hosp Epidemiol 2004; 25: 753-8. 
 14. Abramczyk ML, Carvalho WB, Carvalho ES, Medeiros ES. Nosocomial infection in a pediatric intensive care unit in a developing country. Braz J Infect Dis 2003; 7: 375-5.
 15. Leblebicioglu H, Rosenthal VD, Arıkan ÖA, Ozgültekin A, Yalcin AN, Koksal I, et al. Turkish Branch of INICC. Device-associated hospital-acquired infection rates in Turkish intensive care units. Findings of the International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC). J Hosp Infect 2007; 65: 251-7.
 16. Şardan Y, Oku F, Batir E.  Ulusal hastane enfeksiyonları surveyans ağı özet raporu 2015. Sağlık Bakanlığı veri raporu. 37. TMC Kongresi 16-20 Kasım 2016, Antalya.
 17. Şevketoğlu E, Durdu B, Açıkgoz O, Günay L, Bulgur A, Hatipoğlu S. Device-associated nosocomial infection surveillance in a Turkish pediatric intensive care unit. Turk Pediatri Ars 2010; 45: 13-7.
 18. Jones RN. Microbial etiologies of hospital-acquired bacterial pneumonia and ventilator-associated bacterial pneumonia. Clin Infect Dis 2010; 51: 81-7.
 19. Sievert DM, Ricks P, Edwards JR. Antimicrobial-resistant pathogens associated with healthcare-associated infections: summary of data reported to the National Healthcare Safety Network at the Centers for Disease Control and Prevention, 2009-2010. Infect Control Hosp Epidemiol 2013; 34: 1-13.
 20. Vincent JL, Rello J, Marshall J, Silva E, Anzueto A, Martin CD, et al. International study of the prevalence and outcomes of infection in intensive care units. JAMA 2009; 302: 2323-9.
 21. Caliendo AM, Gilbert DN, Ginocchio CC, Hanson KE, May L, Quinn TC, et al. Better tests, better care: improved diagnostics for infectious diseases. Clin Infect Dis 2013; 57: 139-31.
 22. Okada F, Ono A, Ando Y,  Nakayama T, Ishii R, Sato H, et al. Thin-section CT findings in Pseudomonas aeruginosa pulmonary infection. Br J Radiol 2012; 85: 1533-5.
 23. Okada F, Ando Y, Matsushita S, Ishii R, Nakayama T, Morikawa M, et al. Thin-section CT findings of patients with acute Streptococcus pneumoniae pneumonia with and without concurrent infection. Br J Radiol 2012; 85: 357-7.
 24. Morikawa K, Okada F, Ando Y,Ishii R, Matsushita S, Ono A, et al. Meticillin-resistant Staphylococcus aureus and meticillin susceptible S. aureus pneumonia: comparison of clinical and thin-section CT findings. Br J Radiol 2012; 85: e168-75. doi: 10.1259/bjr/65538472.
 25. Bradley JS. Considerations unique to pediatrics for clinical trial design in hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia. Clin Infect Dis 2010; 51(Suppl 1): S136-43.
 26. Bor C, Demirag K, Okcu O, Cankayali I, Uyar M, Ventilator-associated pneumonia in critically ill patients with intensive antibiotic usage. Pak J Med Sci 2015; 31: 1441-5.  
 27. Liang YJ, Li ZL, Wang L, Liu BY, Ding RY, Ma XC, et al. Comparision of risk factors and pathogens in patients with early-and late-onset ventilator-associated pneumonia in intensive care unit. Zhonghua Nei Ke Za Zhi 2017; 56: 743-6.