Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Biomass Maruziyeti Olan Kadın Olgularda Pulmoner Arter Basıncının Değerlendirilmesi

1.

Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

2.

Esenyurt Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

3.

Batman Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Batman, Türkiye

JAREM 2017; 7: 16-20
DOI: 10.5152/jarem.2016.1176
Okunma: 730 İndirilme: 54 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Pulmoner hipertansiyon ileri evre Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) olan olgularda sık görülen bir komplikasyondur. Hayvansal biyokütle yakıtı (tezek) kullanan toplumlarda biomass maruziyeti, kadınlar da erkekler kadar, hatta daha yüksek oranda KOAH görülmesine yol açmaktadır. Çalışmamızda sigara içmeyen ve biomass maruziyeti olan kadın olgularda, pulmoner hipertansiyon varlığını araştırmayı amaçladık.

 

Yöntemler: Sigara içmeyen, biomass maruziyeti olan ve Ekokardiyografik inceleme yapılmış 90 kadın olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Bu olgulardan GOLD kriterlerine göre tanı konulan 52 KOAH’lı olgu çalışmaya alındı. Biomass maruziyeti olan, solunumsal yakınması olmayan ve solunum fonksiyon testleri normal sınırlarda 12 olgu kontrol grubu olarak seçildi. Sistolik pulmoner arter basıncının (sPAB)>35 mmHg olması pulmoner hipertansiyon varlığı kuşkusu olarak kabul edildi.

 

Bulgular: KOAH grubunda s(PAB) ekokardiyografik ölçümde referans değerlere göre yüksek saptandı (38,3±10,7). Kontrol grubunda ise s PAB 32,5±7,6 mmHg arasında bulundu. Ancak s(PAB) açısından iki grup arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark bulunamadı.

 

Sonuç: Çalışmamızda; s(PAB)’nin mutlak değeri, biomass maruziyeti olan KOAH’lı olgularda daha yüksek saptandı. Ancak, KOAH’lı ve kontrol olguların s(PAB) ekokardiyografik ölçüm değerleri arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Bu bulgular biomass maruziyetinin solunum semptomları olmaksızın da pulmoner hipertansiyonla ilişkili olabileceğini göstermektedir. Sonuç olarak biomass maruziyeti ve pulmoner hipertansiyon ilişkisinin yeni cohort çalışmalarla araştırılması önemli bir halk sağlığı problemiyle ilgili farkındalığı artırarak gerekli önlemlerin alınmasına katkı sağlayabilir.

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3