Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Kronik Pelvik Ağrı Ayırıcı Tanısında Pelvik Venöz Konjesyon

1.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

JAREM 2017; 7: 70-73
DOI: 10.5152/jarem.2017.1259
Okunma: 825 İndirilme: 71 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Kronik pelvik ağrılı hastalarda pelvik venöz konjesyon (PVK) sıklığını araştırmak.

 

Yöntemler: Retrospektif çalışmamızda, kronik pelvik ağrı nedeni ile sakroiliak eklem manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya pelvik MRG incelemesi yapılan sıralı 171 hasta pelvik venöz konjesyon yönünden değerlendirilmiştir. Parauterin-periprostatik alanda çapı 6 mm ve daha geniş variköz venöz yapılar saptanması pelvik venöz konjesyon olarak kabul edildi. Anlamlılık sınırı p<0,05 ve çift yönlü olarak alındı.

 

Bulgular: Tüm hastalar göz önüne alındığında 45 (%26,3) hastada PVK saptandı. PVK görülme sıklığı kadınlarda %31,8, erkeklerde %16,4 olarak hesaplandı. Pelvik venöz konjesyon kadınlarda, erkeklere göre daha sık izlenmektedir (p=0,044 Ki-kare testi). PVK saptanan hastalarda medyan yaş 35 (19-63) idi.

 

Sonuç: Pelvik venöz konjesyon yalnızca kadınlarda değil, erkeklerde de sık saptanan bir patolojidir. Kronik pelvik ağrısı bulunan hastalarda ayırıcı tanıda her zaman akılda tutulmalıdır.

 

Cite this article as: Ekin EE, Kurtul Yıldız H. Pelvic Venous Congestion in the Differential Diagnosis of Chronic Pelvic Pain. JAREM 2017; 7: 70-3.

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3