ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Prostat Adenokarsinomunda Caveolin-1 ve PSA'nın Karşılaştırılması
1 Department of Urology, Yeni Yüzyıl University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Urology, University of Health Sciences Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
3 Department of Urology, Esenyurt University İstanbul Cerrahi Hospital, İstanbul, Turkey  
JAREM 2019; 9: 121-124
DOI: 10.5152/jarem.2019.2300
Anahtar Kelimeler: Caveolin, PSA, prostat spesifik antijen, prostat kanseri
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı prostat adenokarsinomu (PCa) olan hastaların tanısında prostat spesifik antijen (PSA) için olası bir alternatif olarak Caveolin-1 (CAV-1) seviyelerini değerlendirmektir.

 

Yöntemler: Çalışma 33 hasta ve 16 kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Her iki grubun kan örneklerinden ELİSA kiti ile CAV-1 düzeyleri çalışıldı. Sonuçlar tanı öncesi PSA düzeyi ile karşılaştırılarak istatistiksel olarak analiz edildi.

 

Bulgular: Çalışmada hasta grubunun yaş ortalaması 67,2 (45-90) iken kontrol grubunu ortalama yaşı 56,68 (48-77) idi. PSA ortalaması kontrol grubu için 1,1 (±0,64), adenokarsinomalı hastalar için 12,3 (±8,7) idi. Kontrol grubunda ortalama CAV-1 düzeyi 336 (±41,1), adenokarsinomalı hastalarda ise 476 (±66,9) idi. Hastaların 27'sine prostatektomi yapıldı, geriye kalan 6'sına ise hormonoterapiye başlandı. Bu 33 hastadan 18’inin Gleason Skoru (GS) 6 ve altında, 10'u GS 7, 3'ünün GS 8 ve 2'si GS 9 idi. Prostat adenokarsinomu olan grupta daha yüksek PSA ve CAV-1 düzeyleri saptandı (p<0,05). CAV-1 (korelasyon parametresi: 0,43) ve PSA (korelasyon parametresi: 0,48) yaşla birlikte arttı (p <0,05). Tüm olgularda PSA ile CAV-1 arasında lineer pozitif korelasyon gözlenirken, bu ilişki PCa'lı olgularda anlamlı değildi (p>0,05).

 

Sonuç: Prostat adenokarsinomu olan hastalarda CAV-1 değeri daha yüksek bulundu. Prostat kanseri tanısı için yeni bir belirteç olarak kullanılabilir. Ancak tanı, maliyet ve test zorluğu düşünüldüğünde PSA'dan üstün değildir. CAV-1 erken tanı, aktif sürveyans, hormon refrakter PCa ve radikal prostatektomi gibi alanlarda test edilmesi gereken bir proteindir.

 

Cite this article as: Onuk Ö, Nuhoğlu B, Özkan A, Taş T, Çilesiz NC, Hazar Aİ, et al. Comparison of Caveolin-1 and PSA in Prostate Adenocarcinoma. JAREM 2019; 9(3): 121-4.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019