ISSN 2146-6505 | E-ISSN 2147-1894
Özgün Araştırma
Fournier Gangreninde Vakum Yardımlı Tedavi
1 Department of Urology, Yeni Yüzyıl University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Urology, University of Health Sciences Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
JAREM 2019; 9: 135-139
DOI: 10.5152/jarem.2019.2447
Anahtar Kelimeler: Fournier gangreni, sepsis, vakum tedavisi
Özet

Amaç: Fournier gangren, agresif progresyon gösteren, potansiyel olarak morbid, polimikrobiyal enfeksiyon ile ilişkili bir hastalıktır. Tedavisi için antibiyoterapi, agresif cerrahi, tekrarlayan pansuman ve debridman yeterlidir. Ancak, hastanede yatış süresinin uzaması ve yüksek mortalite oranları nedeniyle, yeni tedavi seçeneklerinin araştırılması halen devam etmektedir. Bu çalışmada amacımız, vakum destekli kapama (VAC) tedavisinin operasyon sonrası zor iyileşme sürecine etkisini araştırmaktır.

 

Yöntemler: Çalışma Temmuz 2010 - Ekim 2014 tarihleri arasında kliniğimize başvuran Fournier gangren tanısı alan 23 hasta ile gerçekleştirildi. Klinik çalışmada tüm parametreler retrospektif olarak değerlendirildi. Fournier gangren tanısı, 1979'da Fisher ve meslektaşları tarafından belirlenen kriterlere göre konuldu. Ameliyat sonrası ilk günde tüm hastalar yeniden debride edildi ve yaralar gümüş nitrat VAC (VAC; Kinetic Concepts, Inc., San Antonio, TX) ile giydirildi. Çalışmaya dahil edilen hastalar yaş, komorbiditeler, cerrahi işlem süresi, debridman prosedürleri, hastanede kalış süreleri, VAC kullanım süresi, mortalite, kan transfüzyonu ve enterostomi gereksinimi açısından değerlendirildi.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 61,5±7,6 (48-77) idi. Ortalama operasyon süresi 52 dakika (30-98 dakika) idi. Debridman prosedürlerinin ortalama sayısı 1,6 (1-3) olarak hesaplandı. Kliniğimize başvuran 23 hastanın klinik muayenesi ve laboratuvar testleri 17 hastanın sepsis kriterlerini karşıladığını gösterdi. 9 hastada böbrek yetmezliği, 5'inde solunum güçlüğü, 3'ünde çoklu organ yetmezliği vardı. Öncelikle 21 hastanın 11'inin yarası primer olarak kapatıldı. Kalan 10 hasta plastik cerrahi ile kapatıldı. VAC süresi ortalaması 12,8±3,7 (3-21) idi ve ortalama yatış süresi 13,8±3,7 (4-22) idi.

 

Sonuç: Yüksek mortalite oranlarına bağlı olarak, hala fournier gangren için yeni tedavi seçenekleri aranmaktadır. VAC tedavisi, hastanede yatma süresini ve debridman prosedürlerini azaltmak için endikedir. Hastanede yatış süresindeki azalma da kayıp iş günlerinin sayısını azaltmaktadır.

 

 

 

Cite this article as: Onuk Ö, Özkan A, Çilesiz NC, Kalkanlı A. Vacuum-Assisted Treatment in Ournier Gangrene. JAREM 2019; 9(3): 135-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2019 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Son Güncelleme: 08.04.2019