Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Periferik Vestibüler Hastalıklarda o-VEMP ve v-HIT Test Sonuçlarının Kalorik Test Sonuçları İle Karşılaştırılması

1.

Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Doktora Programı Öğrencisi, Ankara, Türkiye

2.

Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye

3.

Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Odyoloji Ünitesi, Ankara, Türkiye

4.

Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye

JAREM 2017; 7: 26-31
DOI: 10.5152/jarem.2017.1219
Okunma: 784 İndirilme: 60 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Periferik vestibüler hastalıklarda oküler vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyel (o-VEMP) ve video head impulse (v-HIT) test sonuçlarını kalorik test sonuçları ile karşılaştırmak. Vertigolu hastaların değerlendirilmesinde test sıralaması içim bir algoritma oluşturmak.

 

Yöntemler: Baş dönmesi şikayeti ile müracaat eden hastaların tam bir kulak burun boğaz muayenesi yapıldıktan sonra hastaların videonistagmografi, o-VEMP ve v-HIT testlerinin yapılmış ve hepsinin temporal MR tetkikleri yapılmıştır. Odyovestibüler inceleme ve radyolojik görüntüleme sonrasında santral patoloji düşünülen hastalar, benign paroksismal pozisyonel vertigosu olan hastalar ve vestibüler migren tanısı konulan hastalar ve planlanan test bataryasının uygulanamadığı hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmaya kriterleri sağlayan ilk 30 hasta dahil edilmiştir.

 

Bulgular: Hastaların 22’sinde (%73,3) kanal paralizi tespit edilmiştir. On dokuz hastada (%63,3) VEMP testi patolojik olarak tespit edilirken, v-HIT testi ise sadece 8 hastada (%26,7) patolojik olarak tespit edilmiştir. Kanal paralizi olan 22 hastanın 17 sinde (%77,3) VEMP +/- v-HIT patolojisi mevcuttur. İki test birlikte ele alındığında vestibüler hipofonksiyonu tespit etmede sensitivite %77,3 spesivite ise %80,1 olarak bulunmuştur.

 

Sonuç: VEMP testi ve v-HIT testi vestibüler hipofonksiyonu belirlemede kalorik testin yerini almaya yeterli olabilecek düzeyde gözükmemektedir. Ancak her iki test birlikte vertigolu hastanın değerlendirmesinde başlangıç testi olarak kullanılabilir. İki testten herhangi biri patolojik elde edildiğinde kalorik test yapmaya gerek olmayacaktır. 

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3