Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Prokalsitonin Rehberliğinde Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları Antibiyotik Tedavisi

1.

Department of Pulmonary Medicine, İstanbul Yeni Yüzyıl University, School of Medicine, İstanbul, Turkey

2.

Department of Pulmonary Medicine, Marmara University, School of Medicine, İstanbul, Turkey

JAREM 2018; 8: 72-78
DOI: 10.5152/jarem.2018.1692
Okunma: 810 İndirilme: 61 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Prokalsitonin (PCT), C-reaktif protein (CRP) ve lökosit sayısı gibi enfeksiyon durumunda serumda artış gösteren önemli bir biyo-belirteçtir. Ancak alt solunum yolu enfeksiyonlarının ayırıcı tanısında PCT’nin değeri tam bilinmemektedir. Alt solunum yolu enfeksiyonlarında antibiyotik başlama ve sonlandırma konusunda PCT ve diğer biyo-belirteçlerin yerini irdelemeyi amaçladık.


Yöntemler
: Yetmiş sekiz hasta (30 pnömoni, 24 kronik obstrüktif akciğer hastalığı [KOAH] alevlenme, 24 sağlıklı kontrol) değerlendirildi. Demografik ve klinik özellikler, laboratuar sonuçları değerlendirildi. Bazal PCT, lökosit, CRP sonuçlarına bakıldı ve bu sonuçlar tedavinin 7. gününde tekrarlandı.


Bulgular
: Kontrol grubuyla kıyaslandığında nötrofil sayısı, lökosit sayısı ve PCT değeri daha yüksek bulunmuştur. Pnomoni ve KOAH alevlenme grubunda 7. günün sonunda lökosit sayısı, CRP ve PCT değerinde anlamlı ölçüde düşme olduğu gözlendi (p<0,001). Pnömoni grubunda PCT ile lökosit sayısının ((r=0,495, p<0,005), nötrofil sayısının (r=0,426, p<0,019), ve CRP düzeyinin (r=0,515, p<0,004) korelasyon içinde olduğu gözlenmiştir. ROC eğrisi analizleri yapıldığında PCT için eşik değer 0,12 ng/mL (AUC: 0,742, %95 CI, 0,620-0,863), CRP için eşik değer 22,9 mg/L (AUC: 0,867, %95 CI, 0,777-0,956) olarak tespit edilmiştir.


Sonuç
: Gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek adına PCT antibiyotik başlanması ve kesilmesi konusunda anlamlı bir biyo-belirteç olarak kullanılabilir.


Cite this article as
: Kalamanoğlu Balcı M, Balcan B, Olgun Yıldızeli Ş, Ceyhan B. Procalcitonin-Guided Antibiotic Treatment in Lower Respiratory Tract Infections. JAREM 2018; 8(2): 72-8. DOI: 10.5152/jarem.2018.1692

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3