Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Prostat Adenokarsinomunda Caveolin-1 ve PSA'nın Karşılaştırılması

1.

Department of Urology, Yeni Yüzyıl University School of Medicine, İstanbul, Turkey

2.

Department of Urology, University of Health Sciences Gaziosmanpaşa Taksim Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

3.

Department of Urology, Esenyurt University İstanbul Cerrahi Hospital, İstanbul, Turkey

JAREM 2019; 9: 121-124
DOI: 10.5152/jarem.2019.2300
Okunma: 665 İndirilme: 130 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı prostat adenokarsinomu (PCa) olan hastaların tanısında prostat spesifik antijen (PSA) için olası bir alternatif olarak Caveolin-1 (CAV-1) seviyelerini değerlendirmektir.

Yöntemler: Çalışma 33 hasta ve 16 kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Her iki grubun kan örneklerinden ELİSA kiti ile CAV-1 düzeyleri çalışıldı. Sonuçlar tanı öncesi PSA düzeyi ile karşılaştırılarak istatistiksel olarak analiz edildi.

Bulgular: Çalışmada hasta grubunun yaş ortalaması 67,2 (45-90) iken kontrol grubunu ortalama yaşı 56,68 (48-77) idi. PSA ortalaması kontrol grubu için 1,1 (±0,64), adenokarsinomalı hastalar için 12,3 (±8,7) idi. Kontrol grubunda ortalama CAV-1 düzeyi 336 (±41,1), adenokarsinomalı hastalarda ise 476 (±66,9) idi. Hastaların 27'sine prostatektomi yapıldı, geriye kalan 6'sına ise hormonoterapiye başlandı. Bu 33 hastadan 18’inin Gleason Skoru (GS) 6 ve altında, 10'u GS 7, 3'ünün GS 8 ve 2'si GS 9 idi. Prostat adenokarsinomu olan grupta daha yüksek PSA ve CAV-1 düzeyleri saptandı (p<0,05). CAV-1 (korelasyon parametresi: 0,43) ve PSA (korelasyon parametresi: 0,48) yaşla birlikte arttı (p <0,05). Tüm olgularda PSA ile CAV-1 arasında lineer pozitif korelasyon gözlenirken, bu ilişki PCa'lı olgularda anlamlı değildi (p>0,05).

Sonuç: Prostat adenokarsinomu olan hastalarda CAV-1 değeri daha yüksek bulundu. Prostat kanseri tanısı için yeni bir belirteç olarak kullanılabilir. Ancak tanı, maliyet ve test zorluğu düşünüldüğünde PSA'dan üstün değildir. CAV-1 erken tanı, aktif sürveyans, hormon refrakter PCa ve radikal prostatektomi gibi alanlarda test edilmesi gereken bir proteindir.

Cite this article as: Onuk Ö, Nuhoğlu B, Özkan A, Taş T, Çilesiz NC, Hazar Aİ, et al. Comparison of Caveolin-1 and PSA in Prostate Adenocarcinoma. JAREM 2019; 9(3): 121-4.

Ekler
ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3