Diğer

2021 Konu Dizini

J Acad Res Med 2021;11(3):0-0

25-hidroksivitamin D/25-hydroxyvitamin D143
Adenokarsinom/Adenocarcinoma86
Adiponektin/Adiponectin120
Adipositokin/Adipocytokine120
Adölesan/Adolescence143
Akciğer BT/Chest CT97
Akciğer kanseri/Lung cancer86
Akciğer nodülleri takibi/Lung nodules follow-up97
Aksiller ultrasonografi/Axillary ultrasonography269
Akut koroner sendrom/Acute coronary syndrome241
Anastomoz kaçağı/Anastomotic leakage102
Anestezi/Anesthesia288
Anesteziyoloji ve reanimasyon/Anesthesiology and reanimation234
Anksiyete/Anxiety51
Antikoagülan/Anticoagulants38
Apoptozis/Apoptosis277
Asepsi/Asepsis75
Bacak boy eşitsizliği/Leg length discrepancy5
Barret özofagus/Barret’s esophagus288
Beyin cerrahi/Neurosurgeon192
Bilateral/Bilaterally137
Bilgisayarlı tomografi/Computed tomography46
Biliyer atrezi/Biliary atresia90
Birleşik safra kanalı taşı/Common bile duct stones219
Brakial pleksopati/Brachial plexopathy117
BT skoru/CT score62
Bulantı/Nausea107
Bulaşma/Transmission192
Cerrahi/Surgery192
Cinsiyet/Gender234
Çocuk/Child187
Çocuklar/Children143
Çoğul gebelikler/Multiple pregnancy17
Çölyak hastalığı/Celiac disease187
COVID-19/COVID-1962, 192
D vitamini/Vitamin D51
Demir eksikliği anemisi/Iron deficiency anemia187
Denge/Balance149
Depresyon/Depression24, 51
Dezenfeksiyon/Disinfection75
DNA metilasyon/DNA methylation86
Düşük doz BT/Low-dose CT97
E-kaderin/E-cadherin32
Ebselen/Ebselen11
Egzersiz/Exercise157
Eklampsi/Eclampsia249
Elektroglottografi/Electroglottography126
Elektrokardiyografi/Electrocardiography241
Endo sponge/Endo sponge102
Endometriyal karsinom/Endometrial carcinoma32
Endoskopik transrektal yıkama/
Endoscopically transrectal lavage102
Enfeksiyon/Infection75
Enflamasyon/Inflammation120
ERCP/ERCP219
Erektil disfonksiyon/Erectile dysfunction164, 254
Erken aktif hareket/Early active motion283
Erken pasif hareket/Early passive motion283
Eşlik eden yaralanma/Accompanied injury137
ESWL/ESWL169
Evde sağlık hizmetleri/Homecare services38
Femoral kısaltma osteotomisi/
Femoral shortening osteotomy5
Fertilite sonuçları/Fertility outcome174
Fonksiyonel değerlendirme/Functional evaluation137
Fotorefraktometre/Photorefractometer206
Gastroenterit/Gastroenteritis211
Gebelik/Pregnancy51, 107, 249
Gelişimsel kalça displazisi/Developmental dysplasia5
Granisetron/Granisetron227
H-indeks/ H-index234
Hareket ve basınç sensörleri/
Motion and pressure sensors149
Hareket/yürüme analizi/Motion/walking analysis149
Hasta geri kabulü/Patient readmission24
Hasta memnuniyeti/Patient satisfaction38
Hastanın yeniden başvurusu/Patient readmission69
Hematolojik parametreler/Hematological parameters187
Hipersensitivite/Hypersensitivity227
İdiyopatik hirsutizm/Idiopatic hirsutism81
IIEF/IIEF164
İlaç hipersensitivitesi/Drug hypersensitivity227
INI1/INI132
İshal/Diarrhea211
IVF-ET/IVF-ET174
Jenerik/Generic107
Juvenil idiyopatik artrit/Juvenile idiopathic arthritis120
Kalkaneus kırığı/Calcaneus fracture137
Keratin-18/Keratin-18277
Ketoasidoz/Ketoacidosis143
Kısa ürün bilgisi/Summary of product characteristics107
Kliniko-radyolojik değerlendirme/
Clinico-radiologic evaluation262
Kolanjit/Cholangitis219
Koledok taşı/Choledocholithiasis219
Kolon duvar kalınlığı/Colonic wall thickening46
Kolonoskopi/Colonoscopy46
Kolorektal cerrahi/Colorectal surgery102
Komorbidite/Comorbidity24
Korporoplasti/Corporoplasty164
Kullanma talimatı/Patient information leaflet107
Kusma/Vomiting107
Lamont-Pacik skalası/Lamont-Pacik scale174
Laringeal skuamöz hücreli karsinom/
Laryngeal squamous cell carcinoma277
Lazer tedavisi/Laser therapy157
Lezyona yönelik bilgisayarlı tomografi/
Targeted computed tomography97
Lipid birikim ürünü indeksi/
Lipid accumulation product index56
Lökosit formülleri/Leukocyte formulas187
M30/M30277
M65/M65277
Majör istenmeyen advers olay/
Major adverse cardiovascular event241
Mamografi/Mammography199
Medikal ekspulsif terapi/Medical expulsive therapy179
Meme kanseri/Breast cancer269
Metabolik sendrom/Metabolic syndrome56
Metakarpal kırık/Metacarpal fracture283
Mikrokalsifikasyon/Microcalcification199
Miyofasiyal ağrı sendromu/Myofascial pain syndrome157
Miyopati/Myopathy288
Mobil vestibüler algoritma/Mobile vestibular algorithm149
Mungan sendromu/Mungan syndrome288
Nakil/Transplant90
Neonatal kolestaz/Neonatal cholestasis90
Nörolenfomatozis/Neurolymphomatosis117
Nötrofil lenfosit oranı/Neutrophil lymphocyte ratio46
Nötrofil/lenfosit oranı/Neutrophil/lymphocyte ratio62
Obezite/Obesity56, 81
Okul öncesi dönem/Preschool age169
Ondansetron/Ondansetron227
Opiyat bağımlılığı/Opiate addiction24
Pandemi/Pandemic192
Pankreatit/Pancreatitis219
PCOS/PCOS81
PDQ/PDQ164
Pediatri/Pediatrics211
Pediatrik bakım/Pediatric intensive care262
Pediatrik/Paediatrics169
Penil kurvatür/Penile curvature164
Perinatal sonuçlar/Perinatal outcomes249
Perkütan koroner girişim/
Percutaneous coronary intervention241
Perkütan nefrolitotomi/Percutaneous nephrolithotomy69
Peyronie hastalığı/Peyronie’s disease164
Plusoptix®/Plusoptix®206
Postür/Posture149
PR mesafesi/PR interval241
Precut sfinkteretomi/Pre-cut sphincterotomy219
Preeklampsi/Preeclampsia249
Propolis/Propolis11
Prostat kanseri/Prostate cancer254
Protez dislokasyonu/Prosthesis dislocation1
Psödo-obstüksiyon/Pseudo-obstruction288
Radyodermatit/Radiation dermatitis11
Radyolojik değerlendirme/Radiological evaluation137
Radyoterapi/Radiotherapy254
Rehabilitasyon/Rehabilitation283
Rektal kanama/Rectal bleeding230
Rektal tümör/Rectal tumor230
Retinoskopi/Retinoscopy206
RIRS/RIRS169
Risk faktörleri/Risk factors69
Rotavirüs/Rotavirus211
Ruuska-Vesikari skoru/Ruuska-Vesikari score211
Saç/Hair75
Safra yolu açılanması/Bile duct angulation219
Sempatik aktivite/Sympathetic activity241
Serbest androjen indeksi/Free androgen index81
Servikal disk hernisi/Cervical disc herniation1
Servikal protez/Cervical prosthesis1
Ses değerlendirmesi/Voice evaluation126
Sikloplejik skiaskopi/Cycloplegic skiascopy206
SMAD4/SMAD486
Soliter rektal ülser/Solitary rectal ulcer230
Spontan oluşan ikiz gebelikler/Spontaneous pregnancy17
Stereotaktik beden radyoterapisi/
Stereotactic body radiotherapy254
Sterilizasyon/Sterilization75
Steroid/Steroid11
Süpüratif kolanjit/Suppurative cholangitis219
SureSight®/SureSight®206
T-hücreli lenfoblastik lenfoma/
T-cell lymphoblastic lymphoma117
Takip/Follow-up179
Taş lokalizasyonu/Stone location169
Tekrarlayıcı ERCP/Repeated ERCP219
Test-tekrar test güvenirliği/Test-retest reliability126
Tip-1 diabetes mellitus/Type-1 diabetes mellitus143
Toraks bilgisayarlı tomografi/
Chest computed tomography62
Total kalça artroplastisi/Total hip arthroplasty5
Trombosit lenfosit oranı/Platelet lymphocyte ratio46
Ultrasonografi eşliğinde biyopsi/
Ultrasound guided biopsy199
Ultrasonografi eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi/Ultrasonography-guided fine-needle aspiration biopsy269
Ultrasonografi/Ultrasonography199
Unvan/Title234
Üreter taşı/Ureteral stone179
Üriner taşlar/Urinary stones169
Ürtiker/Urticaria227
Uyku kalitesi/Sleep quality51
Vajinismus/Vaginismus174
Vakum yardımlı kapama/Vacuum-assisted closure102
Varfarin/Warfarin38
Ventilatör ilişkili pnömoni/
Ventilator-associated pneumonia262
Visfatin/Visfatin120
Visseral adipozite indeksi/Visceral adiposity index56
Yardımcı üreme teknikleri/
Assisted reproductive technology17
Yatış süresi/Length of stay24
Zor safra yolu taşları/Difficult common bile duct stones219