Diğer

2022 Konu Dizini

J Acad Res Med 2022;12(3):0-0

Akut serebral iskemi/Acute cerebral ischemia36
Alerjik rinit/Allergic rhinitis5, 66
Amniyosentez/Amniocentesis155
Anatomi/Anatomy71
Anket/Questionnaire49
Anketler/Questionnaires5
Antioksidan/Antioxidant87
ASA III-IV/ASA III-IV130
Aşı/Vaccine28
Ayırıcı tanı/Differential diagnosis10
Benign jinekolojik cerrahi/Benign gynecologic surgery108
Biyobelirteç/Biomarker42
Biyofilm/Biofilm55
Cerrahi rezeksiyon/Surgical resection15
Cerrahi sonrası analjezi/Postoperative analgesia150
Çocuklar/Children28
COVID-19/COVID-1928
Dev lipom/Giant lipoma15
Difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme/
Diffusion-weighted magnetic resonance imaging116
Distal radius kırığı/Distal radius fracture150
Diyabet/Diabetes99
Diyet/Diet66
Down sendromu/Down sendrome155
Eksternal fiksatör/External fixator130
Elektrokortikografi/Electrocorticography87
Eosinofil katyonik protein/Eosinophil cationic protein66
Epilepsi/Epilepsy87
Epileptiform aktivite/Epileptiform activity87
Estetik jinekoloji/Aesthetic gynecology49
Faset eklemi/Facet joint78
Fonksiyonel sonuçlar/Functional results15
Genital kozmetik/Genital cosmetics49
Görsel analog skala/Visual analog scale150
Hastanede kalış süresi/Hospital stay108
İdrar/Urine42
İleri anne yaşı/Advanced maternal age155
İleri yaş/Advanced age130
İmmünsüpresyon/Immunosuppression21
İnfraklaviküler blok/Infraclavicular block150
İnme etiyolojisi/Stroke116
İnterlökin-31/Interleukin-3166
İnterlökin-4/Interleukin-466
İnternal karotis arter hastalığı/Internal carotis artery disease116
İntertrokanterik kırık/Intertrochanteric fracture130
İnvazif fungal enfeksiyon/Invasive fungal infection21
İyi diferansiye liposarkom/Low-grade liposarcoma15
Karaciğer/Liver71
Kararsızlık/Hesitancy28
Karbapenem dirençli Enterobacterales/
Carbapenem-resistant Enterobacterales61
Kardiyoembolizm/Cardioembolism116
Karyotip analizi/Karyotype analysis155
Kız çocukları/Girls10
Klinik sonuçlar/Clinical outcomes124
Kolistin duyarlılığı/Colistin susceptibility61
Kongo kırmızısı agar/Congo red agar55
Koroner arter hastalığı şiddeti/
Coronary artery disease severity143
Kromozomal anomali/Chromosomal anomaly155
Kronik cerrahi sonrası ağrı/Chronic post-surgical pain150
Kuzey Kıbrıs/Northern Cyprus55
Laktat/Lactate36
Laparoskopik kolesistektomi/
Laparoscopic cholecystectomy71
Lokal nüks/Local recurrence15
Medial ihlal/Medial breeching78
Meme/Breast10
Metformin/Metformin87
miRNA-129-3p/miRNA-129-3p1
Modifiye Rankin Ölçeği/Modified Rankin Scale36
MODY/MODY99
MRSA/MRSA55
NIHSS puanı/NIHSS score36
Nötrofil-lenfosit oranı/Neutrophil-to-lymphocyte ratio108
Orta serebral arter iskemisi/
Middle cerebral artery ischemia116
Osteoartrit/Osteoarthritis1
Osteosentez/Osteosynthesis130
Östrojen reseptörü/Estrogen receptor137
Pedikül vidası/Pedicle screw78
Perisit/Pericyte137
Pregabalin/Pregabalin150
Prognoz/Prognosis124
Proksimal femur/Proximal femur130
Prostat biyopsisi/Prostate biopsy42
Prostat kanseri taraması/Prostate cancer screening42
Prostat kanseri/Prostate cancer42
Puberte prekoks/Precocious puberty10
Puberte/Puberty10
Repolarizasyon parametreleri/
Repolarisation parameters143
Risk faktörleri/Risk factors21
Romatoloji/Rheumatic28
Rouviere sulkusu/Rouviere’s sulcus71
Sarkozin/Sarcosine42
Sekonder seks karakterleri/Secondary sex characters10
Siklin D1/Cyclin D1137
Siliyogenez/Ciliogenesis1
Sinovyal sıvı/Synovial fluid1
Sıvı mikrodilüsyonu/Broth microdilution61
Spontan subaraknoid hematom/
Spontaneous subarachnoid hematoma124
Staphylococcus aureus/Staphylococcus aureus55
TAG72/TAG72137
Total laparoskopik histerektomi/
Total laparoscopic hysterectomy108
Tp-Te ve Tp-Te/QT/Tp-Te and Tp-Te/QT143
Trombosit-lenfosit oranı/Platelet-to-lymphocyte ratio108
Ürik asit/Uric acid36
Uyku uyanma bozuklukları/Sleep-wake disorders5
Uyku/Sleep5
Vajinal estetik ameliyat/
Aesthetic vaginal plastic surgery49
Vasküler tümör/Vascular tumor137
Yaşam kalitesi/Quality of life5
Yeni EKG indeksi/Novel ECG index143
Yeni nesil dizileme/Next-generation sequencing99