Orijinal Araştırma

Adölesan İdiyopatik Skolyoz Hastalarında İntraspinal Patoloji Sıklığı

10.4274/jarem.galenos.2018.2402

  • Serdar Demiröz
  • Şevki Erdem

Gönderim Tarihi: 23.08.2018 Kabul Tarihi: 21.11.2018 J Acad Res Med 2020;10(1):6-9

Amaç:

Adölesan idiyopatik skolyozlu hastalarda intra-spinal patolojilerin (ISP) yaygınlığını araştırmaktır.

Yöntemler:

2012 ve 2015 yılları arasında kurumumuzda cerrahi olarak tedavi edilen tüm adölesan idiyopatik skolyoz olgularını retrospektif olarak inceledik. On yaşından küçük ve 20 yaşından büyük olan, ameliyat öncesi manyetik rezonans görüntüleme MRG’si olmayan, anormal nörolojik muayene bulguları olan ve revizyon cerrahisi geçiren hastalar çalışma dışı bırakıldı. Deneyimli bir omurga cerrahı Cobb yöntemini kullanarak majör koronal eğrilik ve torasik kifoz açılarını ölçtü ve bir radyolog MRG taramalarını değerlendirdi. Hastalar daha sonra ISP grubu ve ISP olmayan grup olmak üzere ikiye ayrıldı ve gruplar karşılaştırıldı.

Bulgular:

Dışlama kriterlerini uyguladıktan sonra, adölesan idiyopatik skolyozlu 124 hasta çalışmaya dahil edildi. On (%8) hastada ISP mevcuttu. Sekiz hastada torakal bölgede siringomiyeli, bir hastada siringomiyeli ile birlikte Chiari malformasyonu, bir hastada ise gergin kord vardı. Gruplar arasında yaş, cinsiyet, torasik kifoz açısının büyüklüğü, majör koronal eğrinin büyüklüğü veya majör eğriliğin yönü açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Gergin kord ve bir Chiari malformasyonu olan hastaların düzeltici cerrahi öncesinde nöroşirürjikal cerrahi girişime ihtiyaç duyuldu.

Sonuç:

Türk toplumunda adölesan idiyopatik skolyozu olan hastalarda ISP sıklığı %8 olarak bulunmuştur. Nörolojik komplikasyon riski nedeniyle düzeltici cerrahi planlanan tüm adölesan idiyopatik skolyoz hastalarında MRG’nin rutin olarak uygulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Siringomiyeli, adölesan idiyopatik skolyoz, intra-spinal patoloji, posteriyor enstrümantasyon

Tam Metin (İngilizce)