Orijinal Araştırma

Alerjik Rinitin Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

10.4274/jarem.galenos.2021.28199

  • Doğan Çakan
  • Emin Öztürk

Gönderim Tarihi: 02.08.2021 Kabul Tarihi: 13.12.2021 J Acad Res Med 2022;12(1):5-9

Amaç:

Bu çalışmanın amacı alerjik rinit (AR) hastalığının uyku kalitesi üzerine olan etkilerinin incelenmesidir.

Yöntemler:

Bu çalışma prospektif olarak yapılmıştır. Tüm denekler AR semptomları varlığı açısından sorgulanmış ve deri prick testleri (SPT) yapılmıştır. AR semptomları olan ve SPT’leri pozitif olarak gelen 65 erkek hasta AR grubuna alınmıştır. Altmış beş sağlıklı erkek gönüllü ise çalışmaya kontrol grubu olarak dahil edilmiştir. Uyku kaliteleri Uyku Kalitesi Skalası (SQS) ile değerlendirilmiştir. Hasta grubuna rinitlerinden uykularının etkilenip etkilenmediği sorulmuştur. Etkilendiğini belirtenlere hangi AR semptomlarından etkilendikleri sorulmuştur. SQS skoları ve semptomların uyku kalitesi üzerine etkileri istatistiksel olarak incelenmiştir.

Bulgular:

Ortalama SQS skorları AR hastalarında 68,68±13,15 olarak, kontrol grubunda ise 47,72±9,3 olarak tespit edilmiştir. SQS skoru AR grubunda kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0,002, p<0,05). Otuz (%46,1) hasta AR’den uykularının etkilendiğini belirtmiştir. Bu hastaların uyku kalitesini etkileyen semptomların dağılımına bakıldığında, uyku kalitesini etkileyen en yaygın semptom olarak konjesyon tespit edilmiş ve diğer semptomlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek sıklıkta saptanmıştır (p=0,0001, p<0,05).

Sonuç:

AR, kötü uyku kalitesi için bir risk faktörüdür. Uyku bozukluğu olan hastalar AR açısından sorgulanmalı ve gerekli tedaviye ulaşmaları sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Alerjik rinit, yaşam kalitesi, uyku, uyku uyanma bozuklukları, anketler

Tam Metin (İngilizce)