Orijinal Araştırma

Anti-HCV Antikoru S/Co Değerinin Vireminin Öngörülmesi için Optimize Edilmesi: HCV-RNA ile Retrospektif Bir Çalışma

10.4274/jarem.galenos.2023.53254

 • Yasemin Derya Gülseren
 • Ali Korhan Sığ
 • Muradiye Yarar

Gönderim Tarihi: 22.02.2023 Kabul Tarihi: 25.07.2023 J Acad Res Med 2023;13(2):95-99

Amaç:

Kronik hepatit C enfeksiyonunun dünyadaki prevalansı düşük (<%2,5), orta (%2,5-10) ve yüksek prevalans (>%10) şeklinde sınıflandırılmaktadır. Ülkemizdeki hepatit C sıklığı %0,5-1,9 arasında değişmektedir. Bu çalışmada yalancı pozitif anti-hepatit C virüsü (HCV) sonuçları nedeniyle gereksiz HCV-ribonükleik asit (RNA) çalışmasını azaltmak ve viremiyi ön göndermede en uygun sinyal-eşik değeri (S/Co) belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmada Ocak 2019-Eylül 2021 tarihleri arasında çalışılmış olan anti-HCV ve HCV-RNA sonuçları incelendi. On sekiz yaş üzerinde olan, anti-HCV sonucu reaktif olan ve anti-HCV ile eş zamanlı HCV-RNA istemi yapılan hastalar dahil edildi.

Bulgular:

Çalışma 626 hastadan oluşmaktadır. Yaş ortalaması 49,7 (standart sapma ±18,2) yıl olan olgularımızın 352’si (%56,2) kadın, 274’ü (%43,8) erkek hastalardır. Sonuçların 595’inde (%95) HCV-RNA negatif, 31’inde (%5) HCV-RNA pozitif bulunmuştur. HCV-RNA pozitif ve HCV negatif grupta anti-HCV sonuçlarının karşılaştırılmasında non-parametrik Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. HCV-RNA pozitif grupta anti-HCV düzeyi (medyan =13,7), HCV-RNA negatif gruba göre (medyan =1,1) anlamlı olarak yüksek çıkmıştır (p=0,001). Alıcı işlem karakteristiği (ROC) analizinde en iyi eşik değerin belirlenebilmesi için altın standart olarak HCV-RNA kabul edilmiştir. En uygun eşik değer 8,9 S/Co değeri ile elde edilmiştir. Duyarlılık %93, özgüllük ise %91 olarak saptanmıştır [eğri altında kalan alan (AUC): 0,94 bulunmuştur] (%95 güven aralığı: 0,907-0,974). ROC AUC 0,5’ten anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p=0,001).

Sonuç:

Laboratuvarların referans değerlerini hasta popülasyonlarına ve prevalansa göre düzenlemesi önemlidir. Anti-HCV analizi için en uygun S/Co değeri 8,9 olarak bulunmuş ve bunun altındaki değerlerde raporlama öncesinde ek işlemler ile test tekrarları yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hepatit C, serolojik tanı, PCR, seropozitiflik

Etik Komite Onayı: İstanbul Medipol Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (karar no: 1306, tarih: 23.12.2021).

Hasta Onamı: Retrospektif çalışma.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu dışında olan kişiler tarafından değerlendirilmiştir.

Yazar Katkıları: Cerrahi ve Medikal Uygulama - Y.D.G., A.K.S., M.Y.; Konsept - Y.D.G., A.K.S., M.Y.; Dizayn -  Y.D.G., A.K.S.; Veri Toplama veya İşleme - Y.D.G., A.K.S., M.Y.; Analiz veya Yorumlama - Y.D.G.; Literatür Arama - Y.D.G., A.K.S., M.Y.; Yazan - Y.D.G., A.K.S., M.Y.       

Çıkar Çatışması: Yazarlar tarafından çıkar çatışması bildirilmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar tarafından finansal destek almadıkları bildirilmiştir.


Resimler

 1. Ha J, Park Y, Kim HS. Signal-to-cutoff ratios of current anti-HCV assays and a suggestion of new algorithm of supplementary testing. Clin Chim Acta 2019; 498: 11-5.
 2. Aydın G, Adaleti R, Boz ES, Yücel FM, Özhan HK, Aksaray S. Hepatit C Virüsü Enfeksiyonu Olan Hastalarda Viremi Tespitinde Anti-HCV S/CO Değerinin Araştırılması [Investigation of Anti-HCV S/CO Value in Detecting Viremia in Patients with Hepatitis C Virus Infection]. Mikrobiyol Bul 2020; 54: 110-9.
 3. Kim B, Ahn HJ, Choi MH, Park Y. Retrospective analysis on the diagnostic performances and signal-to-cut-off ratios of the Elecsys Anti-HCV II assay. J Clin Lab Anal 2018; 32: e22165.
 4. Uysal RC, Çalık BY, Us T, Arslantaş D. Hepatitis B & Hepatitis C Infections. Turkish Research Journal of Medical Students 2020; 2: 108-2.
 5. Umar M, Khan AG, Abbas Z, Arora S, Asifabbas N, Elewaut A, et al. World Gastroenterology Organisation global guidelines: diagnosis, management and prevention of hepatitis C April 2013. J Clin Gastroenterol 2014; 48: 204-17.
 6. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC). https://www.cdc.gov/hepatitis/hcv/pdfs/HepCScreening2020Recs.pdf.
 7. Schillie S, Wester C, Osborne M, Wesolowski L, Ryerson AB. CDC Recommendations for Hepatitis C Screening Among Adults - United States, 2020. MMWR Recomm Rep 2020; 69: 1-17.
 8. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Testing for HCV infection: an update of guidance for clinicians and laboratorians. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2013; 62: 362-5.
 9. Avcioglu F, Behcet M, Kalaycioglu O. Comparison of Anti HCV Signal-to-Cutoff Ratio with HCV RNA Results. Clin Lab 2021; 67: 376-80.
 10. Seo YS, Jung ES, Kim JH, Jung YK, Kim JH, An H, et al. Significance of anti-HCV signal-to-cutoff ratio in predicting hepatitis C viremia. Korean J Intern Med 2009; 24: 302-8.
 11. Li HC, Lo SY. Hepatitis C virus: Virology, diagnosis and treatment. World J Hepatol 2015; 7: 1377-89.
 12. World Gastroenterology Organisation (WGO). Global Guideline: Diagnosis, Management and Prevention of Hepatitis C, 2013. https://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/hepatitis-c-english-2014.pdf
 13. Streiner DL. Diagnosing tests: using and misusing diagnostic and screening tests. J Pers Assess 2003; 81: 209-19.
 14. Altuğlu İ, Gürsel D, Aksoy A, Orman M, Erensoy S. The importance and role of anti-HCV signal/cutoff ratio in diagnosis of hepatitis C virus infection. Ege J Med 2011; 50: 223-8.
 15. Şanlıdağ T, Akçalı S, Ecemiş T, Süer K, Erbay Dündar P, Arıkan A, et al. Investigation of the correlation between anti-HCV levels (S/Co) with HCV-RNA in the diagnosis of hepatitis C virus (HCV) infection. Mikrobiyol Bul 2016; 50: 508-10.
 16. Karakoc AE, Berkem R, Irmak H, Demiroz AP, Yenicesu I, Ertugrul N, et al. Investigation of an algorithm for anti HCV EIA reactivity in blood donor screening in Turkey in the absence of nucleic acid amplification screening. Transfus Apher Sci 2017; 56: 732-7.
 17. Lai KK, Jin M, Yuan S, Larson MF, Dominitz JA, Bankson DD. Improved reflexive testing algorithm for hepatitis C infection using signal-to-cutoff ratios of a hepatitis C virus antibody assay. Clin Chem 2011; 57: 1050-6.
 18. López-Fabal MF, Pérez-Rivilla A, Gómez-Garcés JL. Evaluation of sera with a low signal to cut-off ratio using two chemiluminescent assays for detecting Hepatitis C Virus, and their correlation with the detection of Viral RNA. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed) 2018; 36: 222-4.
 19. Choi MS, Lee K, Hong YJ, Song EY, Kim DS, Song J. The Role of the Signal-to-Cutoff Ratio in Automated Anti-HCV Chemiluminescent Immunoassays by Referring to the Nucleic Acid Amplification Test and the Recombinant Immunoblot Assay. Ann Lab Med 2018; 38: 466-72.