Orijinal Araştırma

Ateşli Yenidoğan Bebeklerde Ciddi Bakteriyel Enfeksiyon Riskini Tanımlamada Kullanılan Yönetim Modellerinin Yeni Geliştirilmiş Bir Ölçek ile Karşılaştırılması

10.4274/jarem.galenos.2018.2577

  • Ali Bülbül
  • Lida Bülbül
  • Umut Zübarioğlu
  • Seda Ocak
  • Sinan Uslu

Gönderim Tarihi: 18.10.2018 Kabul Tarihi: 25.03.2019 J Acad Res Med 2020;10(1):70-74

Amaç:

Ateşli yenidoğan bebeklerde ciddi bakteriyel enfeksiyon (CBE) sıklığının tanımlanması ve ateşli bebeğe yaklaşım protokollerinin ateşli yenidoğanlarda değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntemler:

Prospektif, gözlemsel kohort çalışmamız Ocak 2011-Aralık 2015 yılları arasında planlandı. Çalışmaya yenidoğan ünitesine yatan ve rektal ateşi ≥38 °C olan tüm bebekler alındı. Bebekler Boston, Philadelphia, Rochester ve yeni geliştirdiğimiz İstanbul kriterlerine göre düşük risk sınıflandırmasına göre değerlendirildi. Protokol sonuçları sensitivite, spesifite, negatif prediktif değer, pozitif prediktif değer ve olasılık oranları olarak karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışma süresince 328 bebek dahil edildi ve CBE sıklığı %38,4 olarak saptandı. Etiyolojik tanılar arasında ilk sırada nedeni bilinmeyen ateş (%43,4) gelirken, bunu sırasıyla idrar yolu enfeksiyonu (%15,5), dehidratasyon (%14) ve bakteriyemi (%5,8) takip etmekteydi. En yüksek sensitivite, negatif prediktif değer ve en düşük olasılık oranı İstanbul protokolündeydi. En yüksek pozitif prediktif değer Philadelphia ve Boston protokollerinde saptandı.

Sonuç:

Ateşli yenidoğan bebeklerde CBE’yi dışlamada protokollerdeki düşük risk kriterleri güvenilir yeterlikte değildir. Yeni protokolümüzdeki düşük risk kriterlerinin daha kabul edilebilir olduğu saptanırken bu kriterler yenidoğan döneminde CBE’yi dışlamada faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ateş, yenidoğan, tedavi, ciddi bakteriyel enfeksiyon, dehidratasyon, bakteriyemi

Tam Metin (İngilizce)