Orijinal Araştırma

COVID-19 Kaynaklı Mortalite Oranları ile Sosyodemografik Faktörlerin Karşılaştırması

10.4274/jarem.galenos.2020.3790

  • Esra Keleş Peker
  • Güven Bektemur
  • Kürşad Nuri Baydili
  • Melek Aktaş

Gönderim Tarihi: 30.09.2020 Kabul Tarihi: 05.11.2020 J Acad Res Med 2020;10(3):246-251

Amaç:

Sosyo-demografik risk faktörlerini Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) olgu ölüm oranları ile karşılaştırarak değerlendirmektir.

Yöntemler:

Bu kesitsel çalışmada, COVID-19 olgu ölüm oranları için risk faktörleri olarak tanımlanan demografik ve epidemiyolojik veriler kullanılmıştır. Elektronik veri seti, açık kaynak veritabanından, verilerdeki Dünyamızdan ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi web sitelerinden alınmıştır. Çalışmamıza, 10 Temmuz 2020’ye kadar en az 1000 doğrulanmış COVID-19 olgusuna sahip olan ve en az 14 günlük COVID-19 olgu insidansı bildirilen 137 ülke dahil edilmiştir. Bu çalışmaya, eksik parametreleri olan ülkeler dahil edilmemiştir. Ayrıca, kıtalar arası karşılaştırma yapıldı. Verilerin analizinde, Pearson korelasyon kat sayısı, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve post-hoc yöntemlerden Bonferroni testi kullanıldı.

Bulgular:

Analizimizde kriterlere uyan 137 ülke uygun bulundu. Medyan yaş, 65 yaş üstü nüfus, kadın sigara içme oranları ve beklenen yaşam süresi, COVID-19 olgu ölüm oranları ile pozitif korelasyon gösterirken, diyabet yaygınlığı, mevcut el yıkama merkezlerinin sıklığı ve 1.000 kişi başına düşen hastane yatağı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Avrupa kıtası COVID-19 olgu ölüm oranları açısından önde iken, Asya kıtası daha yüksek olgu/1 milyon nüfusa sahipti.

Sonuç:

Yeni koronavirüse bağlı mortalite ile ilişkili risk faktörlerini vurgulamak önemlidir; bu, sağlık hizmeti ihtiyaçlarını tahmin etmeye ve salgın etkisini hafifletecek uygun stratejiler uygulamaya yardımcı olacak ve aynı zamanda en savunmasız bireylere öncelik vererek bireylerin COVID-19 hastalığından hayatta kalma şanslarını artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Olgu ölüm oranı, COVID-19, risk faktörleri, kıtalar, el yıkama, sigara

Tam Metin (İngilizce)