Orijinal Araştırma

Değişik Sinyal Gürültü Oranlarında Konuşmayı Ayırt Etme Performansının Serbest Alanda Değerlendirilmesi

10.4274/jarem.galenos.2020.3268

  • Zahra Polat
  • Ahmet Ataş

Gönderim Tarihi: 16.02.2020 Kabul Tarihi: 30.04.2020 J Acad Res Med 2020;10(2):155-159

Amaç:

Arka plan gürültüsü varlığında konuşmayı anlamak herhangi bir dinleyici için zordur. Özellikle işitme kayıplı kişiler için bu sorun daha fazla yaşanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, işitmesi normal olan genç yetişkin bireylerde gürültede konuşmayı anlama performansının serbest alanda farklı sinyal-gürültü oranlarında bir norm değeri oluşturmaktır.

Yöntemler:

Çalışmaya 22 erkek ve 55 kadın olmak üzere normal işitmeye sahip 77 gönüllü katılmıştır. Gönüllülerin yaş aralığı 18-30’dur (ortalama: 22,25±2,7). Katılımcıların, non-adaptif yöntem ile farklı sinyal gürültü oranı uygulanarak ve gürültünün yönü değiştirilerek konuşma skorları tespit edilmiştir.

Bulgular:

Adaptive matrix konuşmayı alma eşiğinin ortalama ve standart sapma değerleri 22,69±3 dB ses basıncı seviyesi olarak bulundu. -10, -5 ve 0 dB sinyal gürültü oranında elde edilen konuşmayı ayırt etme oranları, gürültü ön ve arka yönlerden sunulduğunda, önemli ölçüde farklı bulunmuştur (p<0,05). Gürültü arkadan verildiğinde konuşma ayırt etme oranları daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç:

Standart odyometrik test bataryası gürültüde konuşmayı anlama yeteneğini ölçmez. Bu nedenle, değerlendirmede hastanın ana dilinde geliştirilen ve normalize edilen bir gürültüde konuşmayı anlama testi kullanılmalıdır. Çalışmamız serbest alanda yürütüldüğünden, bu çalışmanın sonuçları serbest alanda koklear implant ve işitme cihazı kullanan hastaların değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Konuşma odyometrisi, gürültüde konuşmayı anlama, sinyal-gürültü oranı, konuşmayı alma eşiği, Türkçe matriks cümle testi

Tam Metin (İngilizce)