Orijinal Araştırma

Düşük-pozitif HER-2’nin Hormon-pozitif Meme Kanseri Hastalarında Neoadjuvant Kemotepi Yanıtına Etkisinin İncelenmesi

10.4274/jarem.galenos.2023.30074

  • Kubilay Karaboyun
  • Meltem Öznur
  • Ahmet Yolcu
  • Yakup İriağaç
  • Selçuk Seber

Gönderim Tarihi: 29.03.2023 Kabul Tarihi: 10.04.2023 J Acad Res Med 2023;13(1):36-40

Amaç:

Son zamanlarda düşük-pozitif insan epidermal büyüme faktör reseptörü-2’nin (HER-2) ayrı bir meme kanseri grubu olduğu ileri sürülmüştür. Düşük-pozitif HER-2’nin neoadjuvan kemoterapi (NACT) üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladık.

Yöntemler:

Bu retrospektif çalışma, 1 Ocak 2016 ile 1 Ocak 2020 tarihleri arasında histolojik olarak kanıtlanmış meme kanseri tanısı almış ve NACT sonrası meme ameliyatı olmuş 18 yaş üstü kadın hastaları içermektedir. Triple negatif, östrojen reseptörü (<%10) zayıf pozitif, HER-2 immünohistokimyasal (IHC) 3+ veya HER-2 IHC 2+/FISH pozitif hastalar ve metastatik hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların klinikopatolojik özellikleri hastane tıbbi elektronik kayıt sisteminden elde edildi. Patolojik tam yanıt (pCR), NACT sonrası cerrahide meme ve lenf düğümlerinde invaziv ve in situ kalıntı olmaması olarak tanımlandı.

Bulgular:

Bu çalışmaya 127 hasta dahil edildi. HER-2 IHC skoru “0” hasta sayısı 55 (%43,3), “1+” olan 52 (%40,9) ve “2+” hasta sayısı 20 (%15,7) idi. Dokuz (%7,1) hasta NACT’ye tam yanıt verdi. NACT’ye tam yanıtı tahmin etmek için hastaların klinikopatolojik değişkenleri ile tek değişkenli analizde; östrojen reseptörü [odds ratio (OR): 0,97, %95 confidence interval (CI): 0,96-0,99, p=0,012], Ki-67 (OR: 1,12, %95 CI: 1,06-1,18, p<0,001), tümör derecesi (OR: 0,036, %95 CI: 1,13-30,36, p=0,036) ve lenfovasküler invazyon (OR: 0,11, %95 CI: 0,01-0,93, p=0,043) prediktif özellik gösterdi. Çok değişkenli analizde Ki-67 (OR: 1,10, %95 CI: 0,04-1,17, p=0,001) pCR’nin bağımsız bir göstergesi olarak bulundu.

Sonuç:

NACT ile tedavi edilen hastalarda düşük-pozitif HER-2 grubunun tedavi yanıtı üzerinde etkisinin olmadığını belirledik. Ki-67’nin pCR için bağımsız prediktif olduğunu bulduk.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, neoadjuvan kemoterapi, düşük-pozitif HER-2

Tam Metin (İngilizce)