Özgün Araştırma

Eksternal Dakriosistorinostomi Ameliyatlarında Silikon Tüp Entubasyonu’nun Etkinliği

10.5152/jarem.2014.506

  • Fadime Nuhoğlu
  • Kübra Sarıcı
  • Fatma Esin Özdemir

Gönderim Tarihi: 10.03.2014 Kabul Tarihi: 17.06.2014 J Acad Res Med 2014;4(3):88-92

Amaç:

Bikanaliküler silikon tüp entubasyonunun (BSE), Eksternal dakrisistorinostomi (Eksternal DSR) ameliyatlarının başarısındaki etkinliğini değerlendirmek.

Yöntemler:

Nazolakrimal kanal tıkanıklığı nedeniyle Eksternal DSR uygulanan 201 hastanın 223 gözü sonuçları retrospektif olarak incelendi. Olgular 1. Grup; komplike + silikon stent konan (n: 55 göz), 2. Grup; komplike olup silikon stent konmayan (n: 27 göz), 3. Grup; nonkomplike + silikon stent konan (n: 53 göz) ve 4. Grup; nonkomplike olup silikon stent konmayan (n: 88 göz) olmak üzere dört gruba ayrıldı. Lakrimal kesesi küçük veya yapışıklıkları olan, lipidollu grafide dolma defekti olan, peroperatif flep yokluğu olan ve nüks olgular komplike olarak kabul edildi. Eksternal DSR ameliyatları Dupuy- Dutemps tekniğine uygun olarak yapıldı. Silikon stentler 2. ayda çekildi. Takiplerde epifora varlığı sorgulanıp lakrimal irrigasyon yapıldı. Ortalama takip süresi 1,7 yıl idi (6 ay-3 yıl).

Bulgular:

Hastaların 129’u kadın, 72’si erkekti. Yaş ortalaması 51.3 (9-73) idi. Komplike olguları aldığımız birinci grupta %90,9 başarı görülürken, ikinci grupta %77,8 başarı görüldü ve aralarındaki fark anlamlı bulundu. (p>0,05) Nonkomplike olguları aldığımız üçüncü grupta %96,2 başarı görülürken, dördüncü grupta %98,9 başarı görüldü ve aralarındaki fark anlamlı bulunmadı (p<0,05).

Sonuç:

Silikon tüp entubasyonu lakrimal kanal cerrahisinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle komplike vakalarda silikon stent uygulaması başarıyı artırmaktadır. Komplike olmayan olgularda ise başarı üzerine etkisi olmadığı görülmüştür. (JAREM 2014; 4: 88-92)

Anahtar Kelimeler: Eksternal dakriosistorinostomi, silikon, bikanaliküler stent entubasyonu, stent, komplike, nonkomplike