Orijinal Araştırma

Erken Evre Glottik Larinks Kanserinde Farklı Radyoterapi Tekniklerinin Dozimetrik Karşılaştırılması

10.4274/jarem.galenos.2018.2508

  • Tanju Berber
  • Birhan Demirhan

Gönderim Tarihi: 12.10.2018 Kabul Tarihi: 10.12.2018 J Acad Res Med 2020;10(1):16-22

Amaç:

Erken evre larinks karsinomu tedavi edilebilir kabul edildiğinden, uzun dönem hayat kalitesi sağlamak ve ikincil malignitelerin gelişimini azami önleyebilmek için kullanılan ileri teknoloji katkılı tedaviler arasında fark olup olmadığını inceledik. Erken evre glottik yerleşimli larinks kanserinde bilgisayar ortamında Eclipse planlama sistemi yardımıyla 3 boyutlu radyoterapi (3BKRT), yoğunluk ayarlı (IMRT) ve volümetrik ark (VMAT) radyoterapi tekniklerine uygun yapılacak olan fizik planlar ile risk altındaki organ dozları, konformite indeksleri (Kİ) ve hastanın toplam aldığı monitör ünitelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Erken evre (T1N0M0) glottik larinks kanseri tanılı olup tedavisinde sadece radyoterapi uygulanmış olan hastaların, sistemde kayıtlı olan radyoterapi planlama tomografi kesitleri kullanıldı. Bu kesitler kullanılarak hedef volüm ve kritik organ tanımlamaları yapıldı. Bu işlemlerin ardından her hastaya 3BKRT, VMAT, IMRT 5 ve 7 alan tekniklerine uygun planlar yapılıp, bu planlar karşılaştırıldı. Hastalara elektif nodal ışınlama yapılmadı. Hastaların tamamı için PTV’ye 28 fraksiyonda toplam 63 Gy doz tanımlandı.

Bulgular:

PTV ortalama doz için VMAT ve IMRT (5 ve 7 alan) teknikleri arasında fark bulunmamıştır. Heterojenlik indeksi ve Kİ açısından VMAT, karotid arterlerin ortalama doz ve V35 değerleri için ise IMRT 7 alan teknikleriyle en iyi sonuçlar elde edildi. 3BKRT’de, medulla spinalis için çok düşük dozlar saptanmasına rağmen diğer üç plandan elde edilen doz miktarları da kabul edilebilir seviyededir.

Sonuç:

Erken evre glottik larinks kanserinin RT ile tedavisinde 3BKRT yerine yüksek konformalite ve kritik organları daha iyi koruma nedeniyle VMAT veya IMRT ile tedavi uygun bulunmuştur. IMRT tekniği olarak 7 alan seçilmesi, özellikle karotid arterler açısından olumlu olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Dozimetrik karşılaştırma, erken evre glottik larinks kanseri, volümetrik ark radyoterapi, yoğunluk ayarlı radyoterapi

Tam Metin (İngilizce)