Orijinal Araştırma

HPV Testinin Kadınlardaki Anksiyete, Duygu Durum ve Depresyon Üzerine Etkileri

10.4274/jarem.galenos.2020.3106

  • Sakine Betül Uzun
  • Önder Sakin
  • Çetin Hüseyin
  • Engin Ersin Şimsek

Gönderim Tarihi: 22.08.2019 Kabul Tarihi: 11.03.2020 J Acad Res Med 2020;10(2):149-154

Amaç:

Human papilloma virüs (HPV) testi günümüzde tüm dünyada milyonlarca kadın üzerinde uygulanmakta olan, ulusal tarama programları içinde yer alan bir sağlık tarama testi olarak oldukça önem arz eder. HPV cinsel temas ile bulaşan bir virüs olmasından dolayı kadınlarda anksiyete ve depresyona sebep olabilmektedir. Bu araştırmadaki amacımız HPV testi pozitif ve negatif olan kadınların anksiyetelerinin Hamilton Anksiyete skorlaması ile depresyon açısından ise Beck Depresyon skorlaması ile karşılaştırılmasıdır.

Yöntemler:

Çalışmada 01.08.2017-01.11.2017 tarihleri arasında hastanemize başvuran hastalardan HPV testi yapılan 300 kadın hasta rastgele seçildi. Bu hastalara çalışmacı tarafından yüz yüze görüşme metodu ile Beck Depresyon Envanteri ve Hamilton Anksiyete Değerlendirme ölçeği uygulandı.

Bulgular:

HPV (+) 187 hasta ile HPV (–) 113 hastanın depresyon ve anksiyete skorları açısından aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık izlenmemiştir (sırasıyla; p=0,183, p=0,306). Test sonucu alındıktan sonra geçen süre incelendiğinde anksiyete skoru ile HPV süresi arasında negatif yönde zayıf derecede anlamlı korelasyon saptanmıştır. Depresyon skorları arasında da negatif yönde orta derecede anlamlı korelasyon olduğu belirlenmiştir. Ayrıca HPV sonucunu aile sağlığı merkezinde almış olan hastalarda HPV tanı süreleri ile anksiyete ve depresyon skorları arasında negatif yönde güçlü derecede ilişki olduğu belirlenmiştir.

Sonuç:

HPV pozitifliğinin öğrenilmesinin psikososyal yönden en olumsuz sonuçları erken dönemde görülmektedir ve aile sağlığı merkezlerinden sonuçlarını alanlarda görülmektedir. Erken dönemde gerekli desteğin doğru şekilde verilmesi ve doğru hasta grubuna verilmesi ile HPV’ye bağlı istenmeyen durumlardan korunmuş olacaktır.

Anahtar Kelimeler: HPV, anksiyete, depresyon

Tam Metin (İngilizce)