Orijinal Araştırma

İmmünsüprese Hastalarda İnvaziv Fungal Enfeksiyon Gelişimindeki Risk Faktörlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi

10.4274/jarem.galenos.2021.89421

  • Onur Özalp
  • Ayşegül Yeşilkaya
  • Mehtap Akçil Ok
  • Ayşe Hande Arslan

Gönderim Tarihi: 01.06.2021 Kabul Tarihi: 31.12.2021 J Acad Res Med 2022;12(1):21-27

Amaç:

İmmünosüpresif hastalarda invazif fungal enfeksiyon (İFE) görülme sıklığı giderek artmaktadır. Çalışmamızın amacı hematolojik maligniteli ve non-hematolojik immünsüpresif hasta gruplarında saptanan İFE tiplerini ve dağılımını karşılaştırmak; İFE gelişiminde olası risk faktörlerini saptamak; mortaliteyi değerlendirmek; altta yatan hastalıkları karşılaştırmaktır.

Yöntemler:

Bu retrospektif çalışmaya, hastanemizde 01 Ocak 2012 ve 1 Nisan 2014 tarihleri arasında İFE tanısı almış, 84 erişkin hasta dahil edildi.

Bulgular:

Olguların dağılımı; kanıtlanmış İFE (58/84, %69), olası İFE (12/84, %14,2), mümkün İFE (14/84, %16,6) olarak tespit edildi. Kanıtlanmış İFE olgularının %91,3’ü (53/58) invazif kandidiyazis (İK), %5,1’i (3/58) ise invaziv pulmoner aspergillozis (İPA), nazofaringeal invazif fungal tutulum (1/58, %1,7) ve kolonda invazif fungal tutulum (1/58, %1,7) idi. Olası ve mümkün İFE hastalarının hepsi (26/26, %100) İPA olarak saptandı. Bilinen İFE risk faktörleri olan immünsüpresif tedavi kullanımı, renal replasman tedavisi ihtiyacı, mekanik ventilasyon ihtiyacı, santral venöz kateter mevcudiyeti, üriner kateter mevcudiyeti, GİS kateter mevcudiyeti, mukozit/diyare/ileus öyküsü, malnutrisyon, kan ürünü transfüzyonu, bakteriyel enfeksiyon, antibakteriyel tedavi, hastane ve yoğun bakım yatış süreleri, nötropeni süresi tüm hastalarda irdelendi. Hematolojik malignite ve non-hematolojik immünosüpresif gruplar arasında, immünosüpresif tedavi kullanımı ve nötropeni süresi istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Bunun dışındaki parametreler için iki grup arasında anlamlı fark bulunamadı (p<0,05).

Sonuç:

Çalışmamız genel olarak literatürle uyumlu olmakla birlikte; İK hasta grubunda görülen mortalitenin, İPA hasta grubuna benzerlikte yüksek saptanması dikkat çekicidir. Yine İFE epidemiyolojisi açısından bölgesel ve hastaya yönelik farklılıkların olabileceği bu çalışmada gösterilmiştir. Giderek sıklığı artan İFE’lerin, risk faktörlerinin iyi bilinmesi, yeni gelişen tanı yöntemlerinin kullanılması ve multidisipliner yaklaşılması ile değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: İmmünsüpresyon, invazif fungal enfeksiyon, risk faktörleri

Tam Metin (İngilizce)