Orijinal Araştırma

Kalça Kırığı Cerrahisinde Cerrahinin Zamanlamasının ve Anestezi Tekniğinin Hastane İçi Mortalite ve Hastanede Yatış Süresine Etkisi

10.4274/jarem.galenos.2019.2076

  • Gülay Kır
  • Mehmet Buget
  • Kemalettin Koltka
  • Mustafa Çağlar Kir
  • Kamil Pembeci

Gönderim Tarihi: 29.03.2018 Kabul Tarihi: 17.06.2019 J Acad Res Med 2020;10(1):82-87

Amaç:

Erken cerrahinin (48 saat içinde yapılan) ve genel anestezi harici anestezi tekniklerinin hastane içi mortalite ve hastanede yatış süresi gibi erken dönem sonuçları üzerine olumlu etkilerini göstermektir.

Yöntemler:

Bu retrospektif çalışmaya kalça kırığı ile hastanemize başvuran 50 yaş ve üzerindeki 710 hasta dahil edildi, patolojik kırıklar ya da politravmatik yaralanmaları olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.

Bulgular:

Hastaların medyan yaşı 75,8±10,3 yıldı. Dör yüz altmış dokuzu (%66,1) kadındı. Altı yüz seksen iki hasta (%96,1) cerrahi olarak tedavi edildi, 16 hasta (%2,25) konservatif tedavi aldı ve 12 hasta (%1,7) planlanan ameliyattan önce öldü. Genel anestezi (n=328), spinal anestezi (n=268), tek taraflı spinal anestezi (n=47), periferik sinir bloğu (n=29) ve kombine spinal epidural (KSE) anestezi (n=10) cerrahide kullanılan anestezi teknikleridir. Kırk sekiz saat içinde tedavi edilen hastalar (G1) son zamanlarda tedavi edilen hastalara göre daha düşüktü (G2) (%0,8’e karşılık %4,7). G1 için LOS 8,6 gün iken G2 için 17,5 gün idi (p<0,001). Anestezi tekniklerinin mortalite oranları ve medyan LOS’ları: genel anestezi ile %5,5 ve 15 gün, spinal ile %2,2 ve 14 gün ve unilateral spinal anestezi ile %4,3 ve 13 gündü. On hastada ölüm olmamıştır. KSE anestezisi alan 11,5 günlük LOS hastası iken, periferal sinir bloğu grubunun mortalite oranı 10 günlük LOS ile %3,4 idi.

Sonuç:

Bu çalışma, mortalite ve LOS’u azaltmak için kırık kalçanın cerrahi onarımının ilk 48 saat içinde genel olmayan bir anestezi tekniği ile yapılması gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalça kırığı, mortalite, yatış süresi, cerrahi zamanı, anestezi tekniği

Tam Metin (İngilizce)