Özgün Araştırma

Kliniğimizde Ektopik Gebelik Tanısı Alan Hastaların İncelenmesi

10.5152/jarem.2014.571

  • Servet Gençdal
  • Murat Bozkurt
  • Hacer Paşaoğlu
  • Kahraman Ülker
  • Yetkin Karasu
  • Suat Dede

Gönderim Tarihi: 25.09.2014 Kabul Tarihi: 15.10.2014 J Acad Res Med 2014;4(3):93-96

Amaç:

Ektopik gebelik nedeniyle kliniğimize yatırılan hastaların demografik bulgularının, risk faktörleri, tanı bulguları ve tedavi yöntemlerinin retrospektif olarak değerlendirilmesi.

Yöntemler:

Bu çalışma Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Mart 2013- Mayıs 2014 tarihleri arasında Ektopik gebelik tanısı ile tedavi edilen 42 hastanın tıbbı kayıtlarının retrospektif olarak incelenmesi ile yapıldı. Kayıtların incelenmesi sırasında olguların yaşları, obstetrik öyküleri, son adet tarihleri, başvuru nedenleri, muayene bulguları, risk faktörleri, korunma yöntemleri, β-hCG değerleri, Transvaginal ultrasonografide (TV-USG) odak varlığı, büyüklüğü, fetal kardiyak aktivitenin varlığı ve uygulanan tedavi yöntemleri değerlendirildi

Bulgular:

Hastaların yaş ortalaması 30,6 (20-44) yıl idi. On bir (26%) hasta ağrı, beş (%12) hasta adet rötarı, 8 (%19) hasta vajinal kanama şikayeti ile başvurdu. Ortalama β-hCG değerleri 3541 mIU/mL (200- 29611) olarak bulundu. Ortalama gebelik haftaları 6 (6±1,8) hafta, TV-USG 27 hasta da ektopik odak izlendi. Ektopik odak büyüklerinin ortalaması 37 mm (15- 54) olarak hesaplandı. Dört (%9,6) hastada fetal kalp aktivitesi mevcuttu. Hastalara uygulanan tedavi yöntemine bakılacak olursa 5 (%12) hastaya ekspektan, 4 (%9,5) hastaya medikal tedavi, 33 (%78,5) hastaya cerrahi tedavi uygulandı. Cerrahi uygulanan 33 hastanın 26’sına (%78,8) laparoskopi yöntemi, 7 hastaya (%21,2) laparatomi yöntemi uygulandı. Tüm hastalar şifa ile taburcu edildi. Mortalite gözlenmedi.

Sonuç:

Ektopik gebelik fertiliteyi etkilemesi, mortalite ve morbiditesinin yüksek olması nedeniyle günümüzde hala önemini koruyan bir hastalıktır. Ektopik gebelik tedavisi hastaya yönelik olarak bireyselleştirilmeli, gelecekteki reprodüktif performans ve tedavi seçenekleri hastayla tartışılmalıdır. (JAREM 2014; 4: 93-6)

Anahtar Kelimeler: Ektopik gebelik, laparaskopi, laparotomi, metotreksat