Orijinal Araştırma

Nötrofil-lenfosit Oranı ve Trombosit-lenfosit Oranı Benign Endikasyonlar için Total Laparoskopik Histerektomi Sonrası Hastanede Kalış Süresini Öngörmede Enflamatuvar Belirteçler Olarak Kullanılabilir mi?

10.4274/jarem.galenos.2022.70883

 • Fatma Ketenci Gencer
 • Semra Yüksel

Gönderim Tarihi: 10.03.2022 Kabul Tarihi: 18.08.2022 J Acad Res Med 2022;12(3):108-115

Amaç:

Total laparoskopik histerektomi sonrası ilk gün tam kan sayımından elde edilen enflamatuvar parametrelerin komplikasyonsuz hastalarda hastanede kalış süresine olası etkilerini araştırmaktır.

Yöntemler:

Hastanede kalış süresi ile ilişkili değişkenler arasındaki ilişkileri bulmak için lineer regresyon analizi yapıldı. Uzun süreli hastane yatış süresi (>3 gün) için ameliyat sonrası nötrofil-lenfosit oranı (NLO), trombosit-lenfosit oranı (PLO) ve C-reaktif protein (CRP) eşik değerlerini belirlemek için alıcı işletim karakteristik eğrisi (ROC) analizi yapıldı.

Bulgular:

NLO (r=0,332, p<0,001), PLO (r=0,325, p<0,001) ve CRP’nin (r=0,404, p<0,001) ameliyat sonrası değerleri ile hastane kalış süresi orta derecede korele bulundu. ROC analizinde, ameliyat sonrası CRP için cut-off değeri olarak 25 mg/L %65 duyarlılık ve %63 özgüllük [eğri altındaki alan (AUC): 0,657, p=0,002, CI 0,563-0,752] ile PLO için cut-off değeri olarak 159 %60 duyarlılık ve %58 özgüllük (AUC: 0,688, p<0,001, CI 0,600-0,776) ile, NLO için cut-off değeri olarak 4,96 %60 duyarlılık ve %58 özgüllük (AUC: 0,618 p=0,017, CI 0,520-0,717) ile uzun hastanede kalış süresini tahmin edebilmekteydi.

Sonuç:

Ameliyat sonrası ilk gün NLO, PLO ve CRP değerleri ile hastanede kalış süresi arasında doğrudan ilişki gözlemledik. NLO, PLO ve CRP değerleri hastanede kalış süresini tahmin etmede fikir verir ve birbirinin yerine kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Benign jinekolojik cerrahi, hastanede kalış süresi, nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı, total laparoskopik histerektomi

Etik Komite Onayı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik onay alındı (karar no: 90, tarih: 28.05.2020) ve çalışma Helsinki Bildirgesi’ne uygun olarak planlandı.

Hasta Onamı: Ameliyattan önce her hastadan ameliyatına ilişkin tıbbi verilerin kliniğimizde araştırma amacıyla kullanılmasına izin vermek için bilgilendirilmiş onam alındı.

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu ve editörler kurulu dışında olan kişiler tarafından değerlendirilmiştir.

Yazar Katkıları: Cerrahi ve Medikal Uygulama - F.K.G., S.Y.; Konsept - F.K.G.; Dizayn - F.K.G.; Veri Toplama veya İşleme - F.K.G., S.Y.; Analiz veya Yorumlama - S.Y.; Literatür Arama - F.K.G., S.Y.; Yazan - F.K.G., S.Y.

Çıkar Çatışması: Yazarlar tarafından çıkar çatışması bildirilmemiştir.

Finansal Destek: Yazarlar tarafından finansal destek almadıkları bildirilmiştir.


Resimler

 1. Cook EJ, Walsh SR, Farooq N, Alberts JC, Justin TA, Keeling NJ. Postoperative neutrophil-lymphocyte ratio predicts complications following colorectal surgery. Int J Surg 2007; 5: 27-30.
 2. Da Silva M, Cleghorn MC, Elnahas A, Jackson TD, Okrainec A, Quereshy FA. Postoperative day one neutrophil-to-lymphocyte ratio as a predictor of 30-day outcomes in bariatric surgery patients. Surg Endosc 2017; 31: 2645-50.
 3. Bath J, Smith JB, Kruse RL, Vogel TR. Association of neutrophil-to-lymphocyte ratio with outcomes after elective abdominal aortic aneurysm repair. J Vasc Nurs 2019; 37: 213-20.
 4. Tayfur C, Burcu DC, Gulten O, Betul D, Tugberk G, Onur O, et al. Association between platelet to lymphocyte ratio, plateletcrit and the presence and severity of hyperemesis gravidarum. J Obstet Gynaecol Res 2017; 43: 498-504.
 5. Nording HM, Seizer P, Langer HF. Platelets in inflammation and atherogenesis. Front Immunol 2015; 6: 98.
 6. Oylumlu M, Yıldız A, Oylumlu M, Yüksel M, Polat N, Bilik MZ, et al. Platelet-to-lymphocyte ratio is a predictor of in-hospital mortality patients with acute coronary syndrome. Anatol J Cardiol 2015; 15: 277-83.
 7. Aydin O, Pehlivanlı F. Is the Platelet to Lymphocyte Ratio a Potential Biomarker for Predicting Mortality in Peptic Ulcer Perforation? Surg Infect (Larchmt) 2019; 20: 326-31.
 8. Gueli Alletti S, Perrone E, Cretì A, Cianci S, Uccella S, Fedele C, et al. Feasibility and perioperative outcomes of percutaneous-assisted laparoscopic hysterectomy: A multicentric Italian experience. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2020; 245: 181-5.
 9. Aarts JW, Nieboer TE, Johnson N, Tavender E, Garry R, Mol BW, et al. Surgical approach to hysterectomy for benign gynaecological disease. Cochrane Database Syst Rev 2015; 2015: CD003677.
 10. Tormena RA, Ribeiro SC, Soares JM Júnior, Maciel GAR, Baracat EC. A prospective randomized study of the inflammatory responses to multiport and singleport laparoscopic hysterectomies. Acta Cir Bras 2017; 32: 576-86.
 11. Wattiez A, Cohen SB, Selvaggi L. Laparoscopic hysterectomy. Curr Opin Obstet Gynecol 2002; 14: 417-22.
 12. Sandberg EM, Twijnstra ARH, Driessen SRC, Jansen FW. Total Laparoscopic Hysterectomy Versus Vaginal Hysterectomy: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Minim Invasive Gynecol 2017; 24: 206-17.e22.
 13. Garry R, Fountain J, Brown J, Manca A, Mason S, Sculpher M, et al. EVALUATE hysterectomy trial: a multicentre randomised trial comparing abdominal, vaginal and laparoscopic methods of hysterectomy. Health Technol Assess 2004; 8: 1-154.
 14. Surace AEA, Hedrich CM. The Role of Epigenetics in Autoimmune/Inflammatory Disease. Front Immunol 2019; 10: 1525.
 15. Sengul S, Guler Y, Calis H, Karabulut Z. The Role of Serum Laboratory Biomarkers for Complicated and Uncomplicated Appendicitis in Adolescents. J Coll Physicians Surg Pak 2020; 30: 420-4.
 16. Erdolu B, As AK, Engin M. The Relationship between the HATCH Score, Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Postoperative Atrial Fibrillation After Off-Pump Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Heart Surg Forum 2020; 23: E088-92.
 17. Asada J, Ida M, Sato M, Okamoto N, Kawaguchi M. Associated factors with delayed ambulation after abdominal surgery. J Anesth 2019; 33: 680-4.
 18. Paliogiannis P, Ginesu GC, Tanda C, Feo CF, Fancellu A, Fois AG, et al. Inflammatory cell indexes as preoperative predictors of hospital stay in open elective thoracic surgery. ANZ J Surg 2018; 88: 616-20.
 19. Zheng R, Wang O, Bradley E, Lavu H, Winter JR, Rosato EL, et al. Minimally Invasive Distal Pancreatectomy Is Associated with Decreased Postoperative Neutrophil to Lymphocyte Ratio. J Pancreat Cancer 2020; 6: 32-9.
 20. Bath J, Smith JB, Kruse RL, Vogel TR. Neutrophil-lymphocyte ratio predicts disease severity and outcome after lower extremity procedures. J Vasc Surg 2020; 72: 622-31.
 21. Xu H, Hu L, Wei X, Niu J, Gao Y, He J, et al. The Predictive Value of Preoperative High-Sensitive C-Reactive Protein/Albumin Ratio in Systemic Inflammatory Response Syndrome After Percutaneous Nephrolithotomy. J Endourol 2019; 33: 1-8.
 22. Pehlivanlı F, Aydin O. Role of Platelet to Lymphocyte Ratio as a Biomedical Marker for the Preoperative Diagnosis of Acute Appendicitis. Surg Infect (Larchmt) 2019; 20: 631-6.