Özgün Araştırma

Penil Protezin Çıkarılmasına Yol Açan Enfeksiyonlarda Çeşitli Komorbiditelerin Rolü

10.5152/jarem.2014.543

  • Binhan Kağan Aktaş
  • Süleyman Bulut
  • Güven Erbay
  • Mehmet Karabakan
  • Cevdet Serkan Gökkaya
  • Ali Memiş

Gönderim Tarihi: 03.07.2014 Kabul Tarihi: 05.08.2014 J Acad Res Med 2014;4(3):108-110

Amaç:

Bu çalışmada enfeksiyon nedeniyle penil protez çıkarılmasına yol açan çeşitli komorbiditelerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Ocak 2010 ile Mayıs 2014 tarihleri arasında bükülebilir penil protez implantasyonu yapılan 50 hastanın verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Postoperatif dönemde gelişen enfeksiyon nedeniyle protezi çıkarılanlar grup 1 (n=11) ve herhangi bir enfeksiyöz komplikasyonu olmayanlar grup 2 (n=39) olmak üzere hastalar iki gruba ayrıldı. İki grup arasında diyabetes mellitus (DM), hipertansiyon (HT), sigara kullanımı, aterosklerotik kalp hastalığı (ASKH), Peyroni hastalığı gibi komorbid faktörlerin varlığı ve preoperatif glikozile hemoglobin (HbA1c) seviyesi açısından karşılaştırma yapıldı.

Bulgular:

İki grup arasında DM, HT, ASKH ve Peyroni hastalığı varlığı ve sigara kullanımı açısından fark bulunmuyordu (p>0,05). Ancak enfeksiyon nedeniyle protezi çıkarılan ve enfeksiyöz komplikasyon gelişmeyen hastaların ortalama preoperatif HbA1c düzeyleri (sırasıyla 10,7±1,6 ve 7,4±1,19) arasında anlamlı fark saptandı (p=0,006).

Sonuç:

Postoperatif dönemde enfeksiyon nedeniyle protez kaybına uğramamak açısından, normal bir HbA1c düzeyi hastanın diyabetik olup olmamasından daha önemlidir. (JAREM 2014; 4: 108-10)

Anahtar Kelimeler: Penil protez implantasyonu, enfeksiyon, komorbiditeler