Orijinal Araştırma

Revizyon Diz Artroplasti Ameliyatlarında Maliyet Analizi: Türkiye’de Eğitim Araştırma Hastanesi Çalışması

10.4274/jarem.galenos.2020.2767

  • Ferdi Dırvar
  • Sevda Uzun Dırvar
  • Timur Yıldırım
  • Ömer Cengiz
  • Mehmet Ali Talmaç

Gönderim Tarihi: 13.01.2019 Kabul Tarihi: 08.01.2020 J Acad Res Med 2020;10(2):133-137

Amaç:

Bir kamu hastanesinin ortopedi ve travmatoloji kliniğinde diz revizyon artroplasti ameliyatı yapılan hastaların yatarak tedavi gördüğü süreçte, kurumca katlanılan maliyetlerinin araştırılması ve fatura edilen miktar ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

01.01.2016 ile 30.09.2017 tarihleri arasında bir kamu hastanesinde total diz revizyon artroplastisi ameliyatı yapılan 50 hastanın demografik bilgileri ve revizyon nedenleri tespit edilmiştir. Hastalar septik ve aseptik olarak iki gruba ayrılmıştır. Hastaların, yatarak tedavi gördüğü sürece katlanılan tıbbi sarf, ilaç/serum, tedavi, ameliyat, anestezi, görüntüleme, laboratuvar, kan ve kan ürünleri, yemek, refakatçı maliyetleri, cihaz amortisman giderleri, konsültasyon, kontrol muayenesi, ameliyat öncesi hasta hazırlık aşaması, vizit ve diğer maliyetleri her bir hasta için ayrı ayrı hesaplanmıştır.

Bulgular:

Bir hastanın toplam maliyeti ortalama 24.005,00 TL iken fatura tutarı ortalama 21.490,00 TL tespit edilmiş olup arada 2.515,00 TL fark bulunmaktadır. Bu fark septik gruptaki hastalarda 3.193,00 TL, aseptik gruptaki hastalarda 2.166,00 TL olarak tespit edilmiştir. Septik grupta yatış süresi, ilaç, tedavi, ameliyat, anestezi, laboratuvar, görüntüleme, kan merkezi, konsültasyon, vizit, yemek maliyeti, toplam maliyet ve fatura tutarı aseptik gruptan anlamlı (p˂0,05) olarak daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç:

Kamu hastanesinin mali sürdürebilirliğinin sağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Ayrıca, revizyon cerrahisinde medikal ve teknik yeniliklerin takip edilmesi maliyetin azalmasına yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Düzeltme, diz eklemi, artroplasti, maliyet analizi, hastane ekonomisi

Tam Metin (İngilizce)