Orijinal Araştırma

Romatizmal Hastalığı Olan Çocuklarda COVID-19 Aşılama Pratiği

10.4274/jarem.galenos.2022.44127

  • Mehmet Yıldız
  • Fatih Haşlak
  • Aybüke Günalp
  • Amra Adrovic Yıldız
  • Sezgin Şahin
  • Kenan Barut
  • Özgür Kasapçopur

Gönderim Tarihi: 13.01.2022 Kabul Tarihi: 25.01.2022 J Acad Res Med 2022;12(1):28-35

Amaç:

Bu kesitsel çalışma, romatizmal hastalığı olan çocukların aşılanma durumlarını ve aşı yaptırmama nedenlerini araştırmak amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Kasım 2021’de çocuğu 12 yaşından büyük olan hastaların aileleri ile web tabanlı anket paylaşıldı. Ailelere sosyodemografik özellikleri, çocuklarını aşılma durumları soruldu. Ayrıca aşı yaptırılmayan çocukların ailelerin aşı yaptırmama nedenleri sorgulandı.

Bulgular:

Çalışmaya, dahil edilme kriterlerine uyan 160 hasta (90 kadın) dahil edildi. Çalışma grubumuzda ortanca yaş 14,9 (12-17,9) yıldı. Çalışma grubunu otoenflamatuvar hastalığı olan 94 hasta, juvenil idiyopatik artritli 43 hasta, bağ dokusu hastalığı olan 18 hasta ve vaskülitli 5 hasta oluşturmaktaydı. Hasta grubumuzda ebeveyn tarafından bildirilen aşılama oranı %75 idi. Ortanca çocuk yaşı, ortanca ebeveyn yaşı ve ebeveyn aşılama oranları aşılanmamış hastalarda daha düşüktü (tümü için p-değeri <0,05). Bu çalışmada romatizmal hastalığı olan çocuklara aşı yaptırılmamasının en sık nedenleri aşının yan etkilerinden korkma, henüz karar verilmemiş olma, altta yatan romatizmal hastalık ve kullanılan ilaçlarla ilgili kaygılar olarak belirtilmişti. Hastaların cinsiyeti, tanısı ve kullandıkları ilaçlara göre gruplar arasında fark yoktu. Benzer şekilde, ebeveynlerin eğitim düzeyleri ve çalışma durumları açısından gruplar arasında fark yoktu (tümü için p-değeri >0,05).

Sonuç:

Bu sonuçlar, önceki çalışmaların sonuçlarıyla birlikte, aşı tereddütünün nedenlerinin anlaşılması için ipuçları sağlayabilir ve aşı programlarının kapsamını artırmaya yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Aşı, COVID-19, kararsızlık, romatoloji, çocuklar

Tam Metin (İngilizce)