Olgu Sunumu

Tip-2 Diyabetik Bir Olguda Sitagliptin/Metformin İlişkili Kutanöz Lökositoklastik Vaskülit

10.4274/jarem.galenos.2018.2019

  • Gökhan Sargın
  • Reyhan Köse
  • Taşkın Şentürk

Gönderim Tarihi: 06.03.2018 Kabul Tarihi: 31.10.2018 J Acad Res Med 2020;10(1):97-99

Küçük damar vaskülitleri, arteriyol, kapiller ve venüllerin tutulumu ile karakterizedir. Küçük damar vaskülitlerinin en yaygın bulgusu palpabl purpura olup, ürtiker, peteşi, eritem, vezikül ve püstül de görülebilir. Maligniteler, bağ dokusu hastalıkları, enfeksiyonlar ve penisilin, sülfonamidler, allopurinol, antitiroid gibi ilaçlarla ilişkili olabilir, ancak genellikle idiyopatiktir. İlaç ilişkili vaskülit genellikle ilacın başlanmasından 7-21 gün sonra görülmektedir. Hem metformin hem de sitagliptin tip 2 diyabet tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu ilaçlara karşı deri reaksiyonları nadirendir. Biz burada, tip 2 diabetes mellitus tanılı 70 yaşında bir kadın hastada gelişen metformin/sitagliptin ilişkili kütanöz lökositoklastik vasküliti sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Sitagliptin/metformin, kütanöz lökositoklastik vaskülit, tip 2 diabetes mellitus

Tam Metin (İngilizce)