Orijinal Araştırma

Vestibüler Schwanomalarda Cyberknife ile Stereyotaktik Radyoterapi Uygulanan Hastalarda Lokal Tümör Kontrolünün ve Tedavinin Yan Etkilerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

10.4274/jarem.galenos.2018.2536

  • Tanju Berber
  • Senar Günenç
  • Ferdi Aksaray
  • Sevil Çağıran Kılçıksız

Gönderim Tarihi: 02.10.2018 Kabul Tarihi: 04.12.2018 J Acad Res Med 2020;10(1):10-15

Amaç:

Serebellopontin köşenin en sık tümörü olan vestibüler schwannom (VS), benign nitelikte tümörler olmasına ve lokalizasyonları nedeniyle nadiren fatal seyretsede, semptomları hayat kalitesini bozar. Bu çalışmada VS’li hastaların tedavisinde uygulanan özellikle son dönemde intrakraniyal tümörlerde oldukça popüler non-invaziv ve keskin doz düşüşleriyle çevre dokulara minimum toksisite oluşturan CyberKnife® cihazı ile yapılan radyoterapi tedavisinin lokal tümör kontrolü, işitme fonksiyonları ve tedavinin yan etkileri açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yöntemler:

Bu çalışmada 28 VS tanılı hastaya CyberKnife® ile radyocerrahi veya sterotaktik radyoterapi uygulanmıştır. Bu olgular rutin radyolojik görüntüleme, odyolojik testler ve nörolojik fonksiyonların değerlendirilmesi ile takip edilmişlerdir. Çalışma retrospektif olarak yapılmış olup, hastalara ait veriler klinik takip arşiv dosyalarından elde edilmiştir.

Bulgular:

VS tanılı 28 hastaya CyberKnife® ile sterotaktik radyoterapi uygulanmıştır. Hastaların ortalama takip süresi 40,25 aydır. Takiplerde lokal kontrol oranı %100, yeterli düzeyde işitmesi bulunan hastalarda işitmenin korunma oranı %73,6 ve fasiyal ile trigeminal sinirlerin korunma oranı %100 olarak bulunmuştur. Tedavi sonrası işitmede bozulma olması durumuna göre olguların yaş, tedavi dozu, tümör boylarının dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Konformite indeksi (Kİ) ve coverage ise işitmenin korunmasında prediktif faktörler olarak saptanmıştır.

Sonuç:

Literatürdeki VS’lerin stereotaktik radyoterapi sonuçları incelendiğinde, hastalarda lokal kontrol ve işitme fonksiyonlarının makul ölçüde korunduğu ve kraniyal sinirlere bağlı toksisitenin kabul edilebilir seviyelerde olduğu görülmektedir. Tedavi parametrelerinden Kİ ve coverage tedavi sonrası işlevsel işitmenin korunması için prediktif değerler olarak bulunmuştur. Bu tedavi modalitesinin güvenilirliğini nihai olarak belirleyebilmek için takip süresi daha uzun olan hasta gruplarında randomize kontrollü prospektif çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vestibüler schwannom, CyberKnife®, radyocerrahi, radyoterapi, sterotaksi

Tam Metin (İngilizce)