Orijinal Araştırma

Video ile Bilgi Verilmesinin Total Diz Protezi Operasyonu Hastalarında Preoperatif Anksiyete Düzeyine Etkisi

10.4274/jarem.galenos.2019.2389

  • Onur Baran
  • Cengiz Mordeniz
  • Makbule Cavidan Arar
  • Mustafa Günkaya

Gönderim Tarihi: 12.08.2018 Kabul Tarihi: 05.07.2019 J Acad Res Med 2020;10(2):122-128

Amaç:

Elektif ameliyat için bekleyen hastalarda preoperatif anksiyete oranı %60 ile %80 arasında değişmektedir. Çalışmamızda hastalara bir tablet bilgisayar ile daha önceden gerçekleştirilmiş bir kombine spinal epidural anestezi işlemi videosu izleterek hastaların preoperatif anksiyetelerini azaltmayı amaçladık.

Yöntemler:

Kombine spinal epidural anestezi ile total diz protezi ameliyatı olacak 50 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastalar randomize olarak video ve kontrol olarak iki gruba ayrıldı. Video grubunda hastalara daha önceden hazırlanmış olan kombine spinal epidural anestezi işlemi videosu işlem hakkında sözel bilgi verilirken izletildi. Kontrol grubunda ise anket formaları doldurulduktan sonra vizit sona erdi. Ameliyat günü Durumluk-sürekli Anksiyete ölçeği (STAI) ve Amsterdam Preoperatif Anksiyete ve Bilgi ölçeği formları cerrahiden bir önceki gibi dolduruldu.

Bulgular:

Kontrol grubunda STAI skorları artmış bulunurken video grubunda azalmış bulundu ve bu azalma istatistiksel olarak anlamlıydı (p=0,000; p<0,005). Amsterdam Preoperatif Anksiyete ve Bilgi ölçeği kontrol grubunda artmış bulunurken video grubunda istatistiksel olarak anlamı olarak azalmış bulundu (p=0,000; p<0,005).

Sonuç

Yeni cihazlar ve teknolojilerin kullanımı günlük anestezi uygulamalarımızda bizlere kolaylık sağlayabilir ve hastaların preoperatif dönemdeki anksiyetelerini gidermek amacıyla daha verimli bilgilendirmekte kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, preoperatif dönem, video kaydı, teknoloji

Tam Metin (İngilizce)