Orijinal Araştırma

Vitamin D, Kalsiyum ve Fosfor Düzeyleri Arasındaki İlişki

10.4274/jarem.galenos.2020.3351

  • Burcu Çaykara
  • Güler Öztürk
  • Hacer Hicran Mutlu
  • Ebru Arslan

Gönderim Tarihi: 03.05.2020 Kabul Tarihi: 05.11.2020 J Acad Res Med 2020;10(3):252-257

Amaç:

Retrospektif olarak elde edilen vitamin D, kalsiyum ve fosfor değerlerinden vitamin D eksikliği prevalansı, kalsiyum ve fosfor arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Ekim 2015-Aralık 2017 tarihleri arasında aile hekimliğine başvuran hastaların vitamin D, kalsiyum ve fosfor düzeyleri değerlendirildi. Veri analizi için Shapiro-Wilk, Mann-Whitney U ve Spearman’s rho testleri kullanıldı ve p<0,05 değerleri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular:

Toplam 1.063 hasta çalışmaya dahil edildi. Vitamin D düzeyi normal olan hastaların sıklığı %20,5, normal kalsiyum ve fosfor düzeyleri çalışma popülasyonunda sırasıyla %97,1 ve %84,9 idi. Vitamin D düzeyleri, kalsiyum ve yaş arasında pozitif korelasyon bulundu.

Sonuç:

Çalışmamızda vitamin D eksikliği prevalansı %49,6 bulundu.

Anahtar Kelimeler: Vitamin D, kalsiyum, fosfor

Tam Metin (İngilizce)