Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Great-Grand Multiparite ile Tip 2 Diabetes Mellitus Gelişimi Arasındaki İlişki

1.

Department of Obstetrics and Gynecology Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

2.

Department of Obstetrics and Gynecology, Uşak Training and Research Hospital, Uşak, Turkey

JAREM 0; 0: 0-0
DOI: 10.5152/jarem.2019.2311
Okunma: 129 İndirilme: 7 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Great grand multiparite ile tip 2 diabetes mellitus gelişimi arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı planladık.

 

Yöntemler: 1 Nisan 2011- 1 Nisan 2012 yılları arasında kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine çeşitli şikeyetler ile başvuran hastaların bilgilerine dosyaları geriye doğru taranarak ulaşıldı. Hastaların yaş, boy, kilo, vücüt kitle indeksi, doğum sayısı ve diabetes mellitus varlığı not edildi.

 

Bulgular: Çalışmaya 179 hasta dahil edildi. Çalışma Türkiye’nin Güney sınırında etnik köken olarak arapların yaşadığı bölgede yapılmıştır. Çalışmaya katılan hastalar, sosyo ekonomik düzeyi düşük, okuma yazma bilmeyen, büyük bir kısmı 18 yaş altı evlenen ve ilk doğumunu 18 yaş altı dönemde yapan kadınlardır. Nullipar ve great-grand multipar hastalarda yaş ortalaması sırasıyla 64,8±6,3 yıl, 67,7±6,2 yıl olarak saptandı. Hastaların ortlama vücüt kitle indeksi değerleri sırasıyla 30,95±7,0 ve 30,11±6,1 olarak saptandı. İki grup arasında ortalama yaş ve vücut kitle indeksi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. On ve üzere doğum yapan grupta 28 (18,5%) hasta da tip 2 diabetes mellitus, saptanırken, doğum yapmayan grupta tip 2 diabetes mellitus saptanan hasta sayısı 3 (10,7%) olarak bulundu. Her iki grup arasında tip 2 diabetes mellitus gelişimi açısından istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05).

 

Sonuç: Great grand multipartite ile tip 2 diabetes mellitus gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır.

 

Cite this article as: Erdem B, Peker N. The Association Between Great-Grand Multiparity and the Development of Type 2 Diabetes Mellitus. JAREM 2019; DOI: 10.5152/jarem.2019.2311

 

Ekler
ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3