Journal of Academic Research in Medicine
Özgün Araştırma

Reflü Bulgu Skoru: Güvenilirlik ve Reflü Semptom Endeksi ile Korelasyonu

1.

Clinic of Otorhinolaryngology, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey

2.

Clinic of Otorhinolaryngology, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

3.

Clinic of Otorhinolaryngology, Acıbadem Health Care, Bağdat Medical Center, İstanbul, Turkey

4.

Clinic of Otorhinolaryngology, Etimesgut State Hospital, Ankara, Turkey

5.

Clinic of Otorhinolaryngology, State Hospital, Tekirdağ, Turkey

JAREM 2015; 5: 68-74
DOI: 10.5152/jarem.2015.698
Okunma: 1080 İndirilme: 94 Online Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2019

Özet

Amaç: Bu çalışmada amaç ses kısıklığı olan hastaları Reflü semptom indeksi (RSİ) ve Reflü bulgu skoru (RBS) ile değerlendirilerek aralarındaki ilişkiyi belirlemek ve Reflü Bulgu Skorunun (RBS) güvenirliğini değerlendirmektir.

 

Yöntemler: Ses kısıklığı şikayeti ile başvuran 54 hasta çalışmaya dahil edildi. Her hastadan RSİ Formu doldurması istendi ve rijit laringostroboskop ile muayene edildi. Larengostroboskopik muayene üç ayrı kulak burun boğaz hastalıkları hekimi tarafından iki ayrı zamanda değerlendirme içi ve değerlendirme arası güvenirlilik için hastanın bilgilerinden habersiz reflü bulgu skoru (RBS) ile değerlendirildi ve skorlandı. RSİ ile RBS arasındaki korelasyon, RBS ve RBS alt parametreleri araştırıldı.

 

Bulgular: Yüzde altmış üç kadın ve %37 erkekten oluşurken ortalama yaş 39,09±14,43’tü. RSİ 4 ile 31 arasında değişirken, RBS 8 ile 22 arasında değişmekteydi. Her 3 değerlendirmeci de hem total RBS hem de RBS alt değerlendirmesi yönünden oldukça yüksek değerlendirici - içi ve değerlendiriciler -arası güvenirlik saptandı. RSİ ve total RBS arasında istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı pozitif yönde korelasyon gözlendi (r=0,696, p=0,0001). RSİ total değerleri ile RBS alt değişkenlerinin karşılaştırılmasında posterior komissür hipertrofisi dışındaki tüm bulgularda istatistiksel olarak anlamlı pozitif yönde korelasyon saptandı (p<0,05).

 

Sonuç: RBS ses kısıklığı şikayeti bulunan hastaların larengofarengeal reflü yönünden değerlendirilmesinde kolay ve hızlı uygulanabilir, değerlendirici-içi ve değerlendiriciler-arası güvenirliği yüksek olan bir skaladır. RSİ ve RBS hem total Reflü bulgu skorları hem de -posterior komisür hipertrofisi dışındaki- reflü bulgu skoru alt parametreleri açısından, istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı korelasyon göstermektedir.

ENGLISH
ISSN2146-6505 EISSN 2147-1894
3