Orijinal Araştırma

Papiller Tiroid Karsinomunda Süpero-inferiyor Tiroidektomi Tekniği: İntraoperatif Sinir Monitorizasyonu ile On Üç Olgunun Ön Sonuçları

10.4274/jarem.galenos.2019.2952

  • Ahmet Serkan İlgün
  • Kadir Çağdaş Kazıkdaş

Gönderim Tarihi: 08.05.2019 Kabul Tarihi: 16.07.2019 J Acad Res Med 2020;10(2):129-132

Amaç:

Çalışmanın amacı, total tiroidektomi planlanan papiller karsinom hastalarında, intraoperatif sinir monitörizasyonu (IONM) ile birlikte süpero-inferiyor sinir diseksiyonu cerrahi tekniğinin kullanımının araştırılması, aynı zamanda, rekürren laringeal sinirin (RLN), en distali olan kriktiroid membrandan larinks içerisine giriş noktasındaki minimum stimülasyon eşik değerlerinin belirlenmesidir.

Yöntemler:

Bu retrospektif çalışmada, preoperatif olarak papiller tiroid karsinomu tanısı ile total tiroidektomi uygulanan ortanca yaşı 53 (42-71) olan 13 hasta (11 kadın, 2 erkek) incelenmiştir. RLN diseksiyonu süpero-inferiyor teknik ile gerçekleştirilmiştir. Süpero-inferiyor diseksiyon tekniği yazı içinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Tiroidektominin tamamlanmasından sonra, en distal noktada RLN’yi uyarmaya yetecek minimum akım ölçülmüş ve kaydedilmiştir.

Bulgular:

Ortalama minimum stimülasyon akım değeri, sol tarafta 0,26±0,07 mA ve sağ tarafta 0,25±0,07 mA olarak kaydedildi. Operasyon sonrası gözlenen kalıcı veya geçici RLN felci yoktu.

Sonuç:

Süpero-inferiyor diseksiyon tekniği ile RLN, non-rekürren sinir varyasyonu durumunda bile çok sabit bir noktada ortaya konulduğundan düşük komplikasyon oranları ile diseke edilebilir ancak deneyimlerimize göre çok hassas ve dikkatli diseksiyon komplikasyonların önüne geçmek için esastır. Sinir lokalizasyonu kolaylaştırdığından mümkün olan durumlarda IONM kullanılması düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Diseksiyon sonu akım, rekürren laringeal sinir, cerrahi teknik

Tam Metin (İngilizce)